KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH - PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KD TẠI CTY TNHH CƠ KHÍ KIÊN GIANG

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1
1.1. Cơ sở hình thành đề tài 1
1.2. Mục tiêu 1
1.3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu 1
1.4. Ý nghĩa 2
1.5. Phương pháp nghiên cứu 2
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 3
2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh 3
2.1.1. Khái niệm 3
2.1.2. Mục tiêu và ý nghĩa 3
2.2. Kế toán doanh thu 3
2.2.1. Doanh thu hoạt động chính 3
2.2.1.1. Khái niệm 3
2.2.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu 4
2.2.1.3. Nguyên tắc xác định doanh thu 4
2.2.1.4. Tài khoản và chứng từ sử dụng 4
2.2.1.5. Sơ đồ hạch toán doanh thu 4
2.2.1.6. Phương thức bán hàng trực tiếp cho khách hàng 5
2.2.2. Doanh thu hoạt động tài chính 5
2.2.3.1. Khái niệm 5
2.2.2.2. Nguyên tắc hạch toán 5
2.2.2.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng 6
2.2.3. Thu nhập khác 6
2.2.3.1. Khái niệm 6
2.2.3.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng 6
2.2.3.3. Nguyên tắc hạch toán 6
2.3. Kế toán chi phí 7
2.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán 7
2.3.1.1. Khái niệm giá vốn hàng bán 7
2.3.1.2. Các phương pháp tính giá vốn hàng bán 7
2.3.1.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng 7
2.3.2. Kế toán chi phí bán hàng 7
2.3.2.1. Khái niệm chi phí bán hàng 7
2.3.2.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng 8
2.3.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 8
2.3.3.1. Khái niệm chi phí quản lý 8
2.3.3.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng 8
2.3.4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính 8
2.3.4.1. Khái niệm 8
2.3.4.2. Nguyên tắc hạch toán 9
2.3.4.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng 9
2.3.5. Kế toán chi phí khác 9
2.3.5.1.Khái niệm 9
2.3.5.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng 9
2.3.5.3. Nguyên tắc hạch toán 9
2.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 10
2.4.1. Tài khoản sử dụng 10
2.4.2. Sơ đồ hạch toán kết quả hạt động kinh doanh 10
2.5. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 10
2.5.1. Phân tích doanh thu 10
2.5.1.1. Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích doanh thu 10
2.5.1.2. Nội dung phân tích 11
2.5.2. Phân tích chi phí 11
2.5.2.1. Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích chi phí 11
2.5.2.2. Nội dung phân tích chi phí 11
2.5.3. Phân tích lợi nhuận 12
2.5.3.1. Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích lợi nhuận 12
2.5.3.2. Nội dung phân tích 12
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ 13
3.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH Cơ khí Kiên Giang 13
3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 14
3.2.1. Sơ đồ tổ chức 14
3.2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận: 14
3.3. Tổ chức bộ máy kế toán 15
3.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 15
3.3.2. Hệ thống tài khoản, chứng từ sổ sách sử dụng tại công ty. 16
3.3.3. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty 17
3.4. Tình hình nhân sự 18
3.5. Thị trường tiêu thụ và phương phướng hoạt động trong thời gian tới 18
3.6. Những thuận lợi và khó khăn 18
3.7. Tình hình hoạt động của Công ty TNHH Cơ khí Kiên Giang trong 3 Năm 2005, 2006, 2007. 19
CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KIÊN GIANG 21
4.1. Kế toán doanh thu 21
4.1.1. Doanh thu hoạt động chính 21
4.1.1.1. Hình thức tiêu thụ và thanh toán tại công ty 21
4.1.1.2. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu tại doanh nghiệp 21
4.1.1.3. Tài khoản và chứng từ sử dụng 21
4.1.1.4. Quy trình hạch toán doanh thu và ghi sổ kế toán 22
4.1.2. Doanh thu hoạt động tài chính 24
4.1.2.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng 24
4.1.2.2. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 24
4.1.3. Thu nhập khác 25
4.1.3.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng 25
4.1.3.2. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 25
4.2. Kế toán chi phí 26
4.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán 26
4.2.1.1. Phương pháp tính giá vốn hàng bán tại công ty 26
4.2.1.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng 26
4.2.1.3. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh 26
4.2.2. Kế toán chi phí bán hàng 27
4.2.2.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng 27
4.2.2.2. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 27
4.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 29
4.2.3.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng 29
4.2.3.2. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 30
4.2.4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính 33
4.2.4.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng 33
4.2.4.2. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 33
4.2.5. Kế toán chi phí khác 34
4.2.5.1. Tài khoản và chứng từ sử dụng 34
4.2.5.2. Định khoản một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 34
4.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 34
4.3.1. Tài khoản sử dụng: Tài khoản 911: Xác định kết quả kinh doanh, công ty không mở chi tiết cho từng loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nào. 34
4.3.2. Sơ đồ hạch toán kết quả hạt động kinh doanh. 35
4.4. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 35
4.4.1. Phân tích doanh thu 35
4.4.1.1. Phân tích chung tình hình thực hiện doanh thu so với kế hoạch năm 2007 35
4.4.1.2. Phân tích tình hình biến động doanh thu năm 2006, 2007 36
4.4.1.3. Phân tích kết cấu doanh thu theo từng nhóm hàng giai đoạn 2006 -2007 37
4.4.2. Phân tích chi phí 38
4.4.2.1 Tình hình thực hiện chi phí so với kế hoạch 38
4.4.2.2 Phân tích sự biến động giá vốn hàng bán năm 2006 – 2007 39
4.4.2.3. Phân tích chi phí bán hàng giai đoạn 2006 – 2007 40
4.4.2.4. Phân tích chi phí QLDN giai đoạn 2006 – 2007 41
4.4.2.5. Phân tích chi phí hoạt động tài chính và chi phí khác giai đoạn 2006 – 2007 42
4.4.3. Phân tích lợi nhuận 42
4.4.3.1. Phân tích chung về tình hình lợi nhuận của công ty 42
4.4.3.2. Phân tích lãi gộp theo kết cấu từng nhóm hàng 43
4.4.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận bán hàng của doanh nghiệp 44
4.4.3.4. Phân tích các chỉ số tài chính liên quan đến lợi nhuận 45
CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ VÀ GIẢI PHÁP 48
5.1. Đánh giá 48
5.1.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 48
5.1.2. Về tổ chức kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 49
5.2. Giải pháp 50
5.2.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 50
5.2.2 Về tổ chức kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh 51
5.3. Kiến nghị 51
PHẦN KẾT LUẬN 53


Xem Thêm: Kế toán xác định - phân tích kết quả hoạt động kd tại công ty tnhh cơ khí kiên giang
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán xác định - phân tích kết quả hoạt động kd tại công ty tnhh cơ khí kiên giang sẽ giúp ích cho bạn.