hạch toán tiền lương và bảo hiểm ở công ty xây dựng Sông Đà


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I - NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM 3
I - KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG 3
II - CÁC HÌNH THỨC TRẢ TIỀN LƯƠNG 4
1. Tiền lương trả theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế 7
2. Tiền lương trả theo sản phẩm luỹ tiến 8
3. Tiền lương trả theo sản phẩm gián tiếp 9
4. Tiền lương trả theo sản phẩm có thưởng, phạt 9
III - LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN. 11
1. Bảo hiểm xã hội (BHXH): 11
2. Bảo hiểm y tế (BHYT): 13
3. Kinh phí công đoàn (KPCĐ) 14
IV - NHIỆM VỤ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH, BHYT, KPCĐ. 14
V - CHỨNG TỪ BAN ĐẦU ĐỂ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG, BHXH, BHYT, KPCĐ. 15
VI - HẠCH TOÁN TỔNG HỢP VỀ TIỀN LƯƠNG 18
VII - HẠCH TOÁN TỔNG HỢP VỀ BHXH, BHYT, KPCĐ. 21
VIII - HÌNH THỨC TỔ CHỨC SỔ TIỀN LƯƠNG 24
CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TL & BH TẠI CÔNG TY XD SÔNG
ĐÀ I 25
I. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 25
II - BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY 29
III - BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY. 29
IV. ĐẶC ĐIỂM VỀ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY 31
V - QUÁ TRÌNH HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM TẠI CÔNG TY. 37
1. Hình thức trả lương và quỹ tiền lương của Công ty 37
A - Hình thức trả lương thời gian theo sản phẩm 37
B - Hình thức trả lương khoán 39
C - Quỹ tiền lương của Công ty 39
2. Quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ của Công ty. 40
3. Hạch toán số lượng lao động ở Công ty 42
4. Hạch toán sử dụng thời gian lao động tại Công ty: 45
5. Hạch toán kết quả lao động 49
6. Hạch toán tiền lương và thanh toán với người lao động. 52
I. SỔ CHI TIẾT TK 3314 VÀ SỔ CHI TIẾT TK 1411 66
II - SỔ NHẬT KÝ CHUNG CỦA CÔNG TY. 68
CHƯƠNG III - NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN
THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM
TẠI XÍ NGHIỆP XD SÔNG ĐÀ 903. 71
I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÍ NGHIỆP XD SÔNG ĐÀ 903. 71
II. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM Ở XÍ NGHIỆP XD SÔNG ĐÀ 903. 72
KẾT LUẬN 81
MỤC LỤC 82


Xem Thêm: hạch toán tiền lương và bảo hiểm ở công ty xây dựng Sông Đà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu hạch toán tiền lương và bảo hiểm ở công ty xây dựng Sông Đà sẽ giúp ích cho bạn.