Công tác kế toán của Công ty TNHH Vũ Dương


MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Phần I: Thực trạng tổ chức kế toán trong 1 kỳ của doanh nghiệp 2
Phần II: Các nghiệp vụ chuyên môn 11
I: Tài sản cố định 11
II. Nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ 24
III: Hạch toán lao động tiền lương 39
IV: Chi phí sản xuất và tính giá thành 51
V: Kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 64
VI: Kế toán vốn bằng tiền – tiền vay 77
VII: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán 85
VIII: Kế toán nghiệp vụ hoạt động tài chính và bất thường 97
IX: Kế toán tổng hợp và chi tiết các nguồn vốn 100
X: Công tác kế toán và quyết toán 103
XI: Báo cáo tài chính 106
Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Vũ Dương 111
Kết luận 113


Xem Thêm: Công tác kế toán của Công ty TNHH Vũ Dương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán của Công ty TNHH Vũ Dương sẽ giúp ích cho bạn.