THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY Máy tính Việt Nam IMỤC LỤC
Trang
* Lời nói đầu
* Nội dung cơ bản của báo cáo
Phần 1 : ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY
I - Đặc điểm tình hình của đơn vị
1. Chức năng , nhiệm vụ ,vị trí , phương hướng hoạt động
2. Cơ cấu tổ chức , quản lý
3. Tổ chức , hình thức kế toán áp dụng
4. Thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng tới công tác hạch toán
II – Thực trạng công tác kế toán của công ty
Phần 2 : NỘI DUNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY
Phần 3 : KẾT LUẬN
- Nhận xét , đánh giá
- Đối chiếu giữa lý luận và thực tế
- Xác nhận của công ty
.
Phần I : ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC
KẾ TOÁN BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY
-------0O0-------
I - ĐẶC ĐIỂM , TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ .
1. Đặc điểm , tình hình chung của Công ty Máy tính Việt Nam I
1.1 Qúa trình hình thành và phát triển
Công ty Máy tính Việt Nam I tên quốc tế là Việt Nam Informatics Company, được thành lập năm 1984. Đây là một trong những doanh nghiệp Nhà nước đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử, tin học, viễn thông, thiết bị văn phòng và tự động hoá.
Kể từ khi được thành lập Công ty đã là thành viên chính của tổng Công ty Điện tử, Tin học Việt Nam và Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam, là hội viên hội Tin học Việt Nam và hội Công nghệ Tự động hoá Việt Nam .
Công ty được thành lập lại theo NĐ 338-CP quyết định thành lập lại số 308 QĐ/TCLSĐT ngày 25/5/1993 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng nay là Bộ Công Nghiệp .
Công ty Máy tính Việt Nam I hoạt động theo điều lệ tổ chức & hoạt động của Tổng Công ty Điện tử và Tin học Việt Nam đã được Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp phê chuẩn số 39/QĐ-TCCB ngày 6/1/1996 .
Công ty Máy tính Việt Nam I là một daonh nghiệp nhà nước có quy mô vừa. Trụ sở chính của Công ty đặt tại Hà Nội nhưng Công ty còn có chi nhánh đặt tại TP HCM. Trên địa bàn Hà Nội, Công ty có 6 đơn vị kinh doanh trực thuộc và phân xưởng sản xuất phân bố ở các địa điểm khác nhau. Các đơn vị bán hàng trực thuộc này hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương thức khoán chỉ tiêu kinh tế tài chính và hoạch toán nội bộ


Xem Thêm: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY Máy tính Việt Nam I
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY Máy tính Việt Nam I sẽ giúp ích cho bạn.