Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1 . Kế toán chi phí
1.1 Giá vốn hàng bán :
1.1.1 Khái niệm và tài khoản sử dụng :
 Khái niệm :
Được dùng để theo dõi và xác định trị giá vốn của sản phẩm , hàng hóa , dịch vụ xuất bán trong kỳ . Giá vốn hàng bán có thể là giá thành sản xuất thực tế của sản phẩm , dịch vụ hay trị giá mua và phí thu mua phân bổ cho hàng hóa đã tiêu thụ . Ngoài ra , còn phản ánh một số nội dung khác có liên quan như chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư ( khấu hao bất động sản đầu tư ; chi phí sửa chữa bất động sản đầu tư ; giá trị còn lại của bất động sản đầu tư .) dự phòng giảm giá hàng tồn kho ; giá trị vật tư; hàng hóa , sản phẩm thiếu ,thừa trong định mức các chi phí vượt định mức không được tính vào giá thành sản phẩm ; các chi phí không hợp lý không được tính vào nguyên giá tài sản cố định .
 Tài khoản sử dụng : tài khoản 632.
Bên nợ :
- Trị giá vốn hàng chưa tiêu thụ đầu kỳ .
- Tổng giá thành sản phẩm , dịch vụ sản xuất trong kỳ
- Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho .
Bên có :
- Kết chuyển giá vốn hàng chưa tiêu thụ cuối kỳ .
- Kết chuyển trị giá vốn hàng tiêu thụ trong kỳ .
Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ .
Ngoài ra , kế toán còn sử dụng các tài khoản khác như : 511 , 512 , 521 , 531 , 532 Các tài khoản có nội dung phản ánh giống như phương pháp kê khai thường xuyên .


Xem Thêm: Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh sẽ giúp ích cho bạn.