Trình tự chuẩn bị kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính


LỜI MỞ ĐẦU

Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, tổ chức công tác kiểm toán ở nuớc ta đã có những phát triển vượt bậc. Hệ thống tài liệu về kiểm toán ngày càng đa dạng và phong phú, hệ thống văn bản pháp luật về kiểm toán ngày càng hoàn thiện. Với mục tiêu cụ thể hoá một giai đoạn của công tác kiểm toán để hiểu rõ hơn về kiểm toán, cho nên trong quá trình làm đề án môn học, em chọn đề tài “Trình tự chuẩn bị kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính”. Với phạm vi của một đề tài môn học em chỉ trình bày trình tự chuẩn bị kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính với loại hình kiểm toán độc lập. Trong quá trình nghiên cứu em lựa chọn “Phương pháp duy vật biện chứng” làm phương pháp nghiên cứu, kết hợp với phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu, và việc vận dụng linh hoạt các chuẩn mực, qui định về kiểm toán. Trong Đề án này em trình bày theo bố cục sau:
A. Lời mở đầu.
B. Nội dung.
I. Khái quát về chuẩn bị kiểm toán.
1.1. Khái niệm.
1.2. Vai trò, vị trí của giai đoạn chuẩn bị kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính.
II. Trình tự kiểm toán.
2.1. Giai đoạn tiền lập kế hoạch kiểm toán.
2.2. Giai đoạn lập kế hoạch.
III. Kết luận.
C. Phụ lục.


Xem Thêm: Trình tự chuẩn bị kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Trình tự chuẩn bị kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính sẽ giúp ích cho bạn.