Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí ngh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí ngh


  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong mọi thời đại, cơ sở hạ tầng luôn luôn là điều kiện cần cho sự phát triển của mỗi quốc gia, mỗi xã hội và tất nhiên điều này cũng không ngoại trừ đối với nước ta. Đặc biệt là trong bối cảnh nước ta đang trong công cuộc xây dựng xã hội Xã hội chủ nghĩa thì việc xây dựng cơ sở hạ tầng càng trở nên cấp thiết. Mà nói đến xây dựng cơ sở hạ tầng thì không thể không nhắc đến ngành công nghiệp xây dựng cơ bản.
  Hiện nay, đứng trước xu thế toàn cầu hoá, thị trường xây dựng cơ bản cũng giống như bao thị trường khác là có sự cạnh tranh gay gắt. Các doanh nghiệp xây dựng cơ bản tìm kiếm công việc chủ yếu thông qua đấu thầu. Do vậy, việc xác định “sản xuất cho ai”, “sản xuất cái gì” đã được các chủ đầu tư yêu cầu rất chi tiết, cụ thể trong hồ sơ thiết kế. Vấn đề còn lại là các nhà thầu phải xác định “sản xuất như thế nào” để vừa nâng cao chất lượng công trình vừa tiết kiệm được chi phí, rút ngắn thời gian xây dựng, hạ giá thành sản phẩm sao cho giá dự thầu có thể cạnh tranh được. Có nghĩa là các doanh nghiệp xây dựng cơ bản phải sử dụng các nguồn lực như thế nào cho hiệu quả nhất. Để đạt được điều này, đòi hỏi các doanh nghiệp xây dựng cơ bản phải tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp một cách khoa học, hợp lí. Có như vậy thì các nhà quản trị mới có được thông tin chi tiết, chính xác, đầy đủ, kịp thời về chi phí và giá thành.
  Nhận thức được vấn đề này, trong thời gian thực tập tại Xí nghiệp Xây lắp Điện và Công trình Công nghiệp em đã chọn chuyên đề : “Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp Xây lắp Điện và Công trình Công nghiệp” làm đề tài nghiên cứu. Nhờ có sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của thầy giáo Nguyễn Hữu Đồng cũng như của các cô, chú, anh, chị trong Xí nghiệp nói chung và của các anh, chị phòng tài vụ của Xí nghiệp nói riêng em đã hoàn thành bản Chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Trong nội dung của Chuyên đề thực tập tốt nghiệp, em đã đề cập đến những vấn đề sau :
  · Phần I : Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp.
  · Phần II : Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp.
  MỤC LỤC

  MỤC LỤC 1
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 3
  LƠI MƠ ĐẦU 4
  PHẦN I : THƯC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP ĐIỆN VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP 5
  I. TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP . 5
  1. Lịch sử hình thành và phát triển Xí nghiệp 5
  2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp 6
  3. Tổ chức bộ máy quản lí và mô hình sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp. 7
  4. Tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp . 9
  4.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Xí nghiệp 9
  4.2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán hiện hành tại Xí nghiệp . 12
  4.2.1. Vận dụng chế độ tài khoản . 12
  4.2.2. Vận dụng chế độ chứng từ 12
  4.2.3. Vận dụng chế độ sổ kế toán 12
  4.2.4. Vận dụng chế độ báo cáo kế toán . 14
  II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP . 14
  1. Những đặc điểm ảnh hưởng đến công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp 14
  2. Phân loại, đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp 15
  2.1. Phân loại, đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất. 15
  2.2. Phân loại, đối tượng và phương pháp tính giá thành . 19
  3. Nội dung và trình tự hạch toán chi phí sản xuất tại Xí nghiệp 20
  3.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 20
  3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp . 29
  3.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công . 35
  3.3.1. Chi phí nhân công điều khiển máy thi công . 36
  3.3.2. Chi phí nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ dùng cho máy thi công. 36
  3.3.3. Chi phí khấu hao máy thi công . 37
  3.3.4. Chi phí dịch vụ mua ngoài sử dụng cho máy thi công . 37
  3.3.5. Chi phí khác bằng tiền 37
  3.3.6. Chi phí thuê máy thi công bên ngoài . 37
  3.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung . 51
  3.4.1. Chi phí nhân công phân xưởng . 52
  3.4.2. Chi phí nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ . 53
  3.4.3. Chi phí khấu hao TSCĐ 53
  3.4.4. Chi phí dịch vụ mua ngoài 53
  3.4.5. Chi phí khác bằng tiền 53
  3.5. Tổng hợp chi phí sản xuất . 55
  4. Tính giá thành sản phẩm . 61
  4.1. Kiểm kê đánh giá giá trị sản phẩm dở dang 61
  4.2. Tính giá thành sản phẩm . 62
  PHẦN II : HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP . 63
  I. Ý NGHĨA CỦA VIỆC HOÀN THIỆN 63
  II. NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN . 63
  III. NHẬN XÉT CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP 63
  1. Nhận xét chung về công tác kế toán tại Xí nghiệp 63
  1.1. Tổ chức tài khoản . 64
  1.2. Tổ chức chứng từ 65
  1.3. Tổ chức sổ kế toán 65
  1.4. Tổ chức vận dụng chế độ báo cáo 66
  2. Nhận xét về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp . 66
  2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 66
  2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp . 67
  2.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công . 67
  2.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung . 67
  2.5. Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất . 68
  2.6. Hạch toán trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ . 68
  2.7. Kiểm kê đánh giá giá trị sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm. 68
  IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN . 69
  1. Hoàn thiện công tác kế toán tại Xí nghiệp 69
  1.1. Tổ chức tài khoản . 69
  1.2. Tổ chức chứng từ 69
  1.3. Tổ chức sổ kế toán 70
  1.4. Tổ chức vận dụng chế độ báo cáo 70
  2. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 70
  2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 70
  2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp . 70
  2.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công . 70
  2.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung . 71
  2.5. Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất . 71
  2.6. Hạch toán trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ . 73
  2.7. Kiểm kê đánh giá giá trị sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm. 74
  KẾT LUẬN 75


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí ngh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí ngh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status