Nội dung chính của kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Hà Bắc


Báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm 3 phần:
Phần I: Đánh giá thực trạng về công tác kế toán của Công ty cổ phần Hà Bắc.
Phần II: Nội dung chính của kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Hà Bắc.
Phần III: Nhận xét, đánh giá thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Hà Bắc và so sánh sự giống và khác nhau giữa lí luận và thực tế.

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Báo cáo sơ bộ 3
I. Đánh giá thực trạng công tác kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Hà Bắc 3
1. Đặc điểm tình hình chung tại Công ty cổ phần Hà Bắc 3
1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 3
1.2. Chức năng, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Hà Bắc 4
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Hà Bắc 5
3. Tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị, hình thức kế toán mà Công ty Hà Bắc đang áp dụng 6
4. Hình thức kế toán đơn vị áp dụng 7
5. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng tới công tác hạch toán của đơn vị 11
II. Nội dung chính của kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Hà Bắc 11
1. Chứng từ sổ sách được áp dụng 11
2. Hệ thống sổ sách kế toán 12
3. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ của phòng kế toán Công ty như sau 12
III. Nhận xét, đánh giá thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Hà Bắc và so sánh sự giống và khác nhau giữa lý luận và thực tế 38k258


LỜI NÓI ĐẦU

Tiêu thụ hàng hoá là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng. Thực tiễn cho thấy thích ứng với mỗi cơ chế quản lý, công tác tiêu thụ được thực hiện bằng các hình thức khác nhau. Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung Nhà nước quản lý kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh. Các cơ quan hành chính can thiệp sâu vào nghiệp vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng lại không chịu trách nhiệm về các quyết định của mình. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá trong thời kỳ này chủ yếu là giao nộp sản phẩm, hàng hoá cho các đơn vị theo địa chỉ và giá cả do Nhà nước định sẵn.
Tóm lại trong nền kinh tế tập trung khi mà ba vấn đề trung tâm: Sản xuất cái gì? Bằng cách nào? Cho ai? đều do Nhà nước quyết định thì công tác tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ chỉ là việc tổ chức bán sản phẩm, hàng hoá sản xuất ra theo kế hoạch và giá cả được ấn định từ trước. Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp phải tự mình quyết định ba vấn đề trung tâm thì vấn đề này trở nên vô cùng quan trọng vì nếu doanh nghiệp nào tổ chức tốt nghiệp vụ tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá đảm bảo thu hồi vốn, bù đắp các chi phí đã bỏ ra và xác định đúng đắn kết quả kinh doanh sẽ có điều kiện tồn tại và phát triển. Ngược lại doanh nghiệp nào không tiêu thụ được hàng hoá của mình, xác định không chính xác kết quả bán hàng sẽ dẫn đến tình trạng "lãi giả, lỗ thật" thì sớm muộn cũng sẽ bị phá sản. Thực tế nền kinh tế thị trường đã và đang cho thấy rõ điều đó.
Để quản lí được tốt nghiệp vụ hàng hoá thì kế toán với tư cách là một công cụ quản lý kinh tế cũng phải được thay đổi và hoàn thiện hơn cho phù hợp với tình hình mới.


Xem Thêm: Nội dung chính của kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Hà Bắc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nội dung chính của kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Hà Bắc sẽ giúp ích cho bạn.