Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình Thực trạng công tác kế toán tiền lươngNội dung bài báo cáo thực tập gồm 3 phần :
Phần I: Một số nét khái quát về Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình.
Phần II: Thực trạng công tác kế toán tiền lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình
Phần III: Nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

MỤC LỤC

Lời nói đầu .1
PHẦN I: MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY THIẾT BỊ VÀ QUẢNG CÁO TRUYỀN HÌNH .3
1) Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình 3
1.1. Lịch sử và phát triển của Công ty .3
1.2. Chức năng và nhiệm vụ 5
2) Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp .7
3) Đặc đểm bộ máy kế toán . 8
PHẦN II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG . .14
A - Thực trạng chung về công tác kế toán tại công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình 14
I/ Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu ứng và trả trước . .14
1) Kế toán vốn bằng tiền 14
2) Kế toán các khoản phải thu .16
3) Các khoản ứng trước, trả trước 19
II/ Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ 20
1) Phương pháp kế toán chi tiết 20
2) Phương pháp kế toán tổng hợp .21
III/ Kế toán TSCĐ và đầu tư dài .22
1) Kế toán chi tiết TSCĐ 23
2) Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ .25
3) Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ 23
4) Trích hao TSCĐ .24
IV/ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .25
V/ Kế toán hàng hoá, tiêu thụ hàng, xác định kết quả kinh doanh .25
1) Kế toán hàng hoá .25
2) Kế toán doanh thu bán hàng, chi phí bán hàng, xác định kết quả kinh doanh 35
VI/ Kế toán nguồn vốn .38
1) Các nguồn vốn .38
2) Kế toán các khoản nợ phải trả .39
3) Kế toán nguồn vốn các chủ sở hữu .39
VII/ Báo cáo kế toán .39
B – Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 43
I/ Những lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh 43
1) Vai trò của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh 43
2) Phân loại lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh . 44
3) Ý nghĩa, tác dụng chung của công tác quản lý, tổ chức lao động 45
4) Các khái niệm, ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo
lương .45
4.1. Các khái niệm .45
4.2. Ý nghĩa của tiền lương 46
4.3. Quỹ tiền lương 46
5) Các chế độ tiền lương, trích lập và sử dụng KPCĐ, BHXH
BHYT 47
5.1.Chế độ Nhà nước quy định về tiền lương .47
5.2. Chế độ Nhà nước quy định về các khoản trích theo tiền lương . 49
5.3. Chế độ tiền ăn giữa ca 50
5.4. Chế độ tiền thưởng quy định .50
6) Các hình thức trả lương .50
6.1.Hình thức trả lương theo thời gian lao động 50
6.1.1. Khái niệm hình thức trả lương theo thời gian lao động .50
6.1.2. Các hình thức trả lương thời gian và phương pháp tính
lương 51
6.1.3. Lương công nhật . 52
6.2. Hình thức tiền lương trả theo sản phẩm 53
6.2.1. Khái niệm hình thức trả lương theo sản phẩm 53
6.2.2. Phương pháp xác định mức lao động và đơn giá tiền lương .53
6.2.3. Các phương pháp trả lương theo sản phẩm .53
7) Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương .54
8) Trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân trực tiếp sản xuất .54
9) Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương .55
10) Kế toán tổng hợp tiền lương, KPCĐ, BHXH, BHYT 56
10.1. Các tài khoản chủ yếu sử dụng .56
10.2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu . 58
II/Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình .61
1) Công tác và quản lý lao động của doanh nghiệp .61
2) Hạch toán lao động và tính lương, trợ cấp BHXH 62
2.1.Hạch toán lao động .62
2.2. Trình tự tính lương, BHXH phải trả và tổng số liệu 66
2.2.1. Thủ tục chứng từ .66
2.2.2. Các hình thức trả lương và cách tính lương tại Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình .66
3) Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương của doanh . .74
3.1. Các tài khoản kế toán áp dụng trong doanh nghiệp và các khoản trích theo lương của doanh nghiệp .74
3.2. Trình tự kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương của doanh nghiệp 78
PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁNTIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 84
I/ Một số nhận xét chung .84
1) Ưu điểm 85
2) Nhược điểm 86
II>Kiến nghị để hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương .86
1) Về lao động .86
2)Phương thức trả lương .87
3) Hình thức trả lương 87
KẾT LUẬN .88k254


Xem Thêm: Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình Thực trạng công tác kế toán tiền lương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công ty Thiết bị và Quảng cáo truyền hình Thực trạng công tác kế toán tiền lương sẽ giúp ích cho bạn.