Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng và thương mại Bắc Nam


Phần 1: Những lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng và thương mại Bắc Nam.
1. Cơ sở lý luận về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.1. Đặc điểm, nội dung hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng đến hạch toán kế toán
1.2. Đặc điểm hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp
2. Khái niệm, bản chất, phân loại chi phí sản xuất
2.1. Khái niệm, bản chất của chi phí sản xuất
2.2. Phân loại chi phí sản xuất
3. Khái niệm, phân loại giá thành sản phẩm xây lắp
3.1. Khái niệm
3.2. Phân loại
4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp
5. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
5.1. Đối tượng hạch toán chi pí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
a) Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất
b) Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp
5.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
a) Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
b) Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
- Hạch toán chi phí NVL trực tiếp (nguyên vật liệu trực tiếp)
- Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp (CP NCTT)
- Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công thuê ngoài
- Hạch toán chi phí sản xuất chung (CPSXC).
5.3. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất chung và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
a) Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm hoàn thành
b) Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.
Phần II: Thực tế công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng và thương mại Bắc Nam
1. Khái quát chung về Công ty xây dựng và thương mại Bắc Nam
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty
1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty
1.4. Tổ chức bộ máy kế toán và tình hình vận dụng chế độ kế toán của Công ty
a) Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
b) Vận dụng chế độ kế toán tại công ty
- Quy định chung
- Chế độ chứng từ
- Chế độ tài khoản
- Chế độ sổ kế toán
- Chế độ báo cáo kế toán
2. Thực trạng việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại cb
2.1. Đặc điểm của công ty ảnh hưởng tới việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành công trình xây lắp
2.2. Đối tượng, phương pháp tính và phân loại chi phí giá thành sản phẩm xây lắp
a) Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
b) Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
c) Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp
2.3. Nội dung hạch toán
a) Trình tự hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp
b) Hình thức giao khoán
c) Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CP NVLTT)
d) Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
e) Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công thuê ngoài
f) Hạch toán chi phí sản xuất chung
g) Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang để tính giá thành sản phẩm xây lắp
- Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất
- Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
- Tính giá thành sản phẩm xây lắp
Phần III: Một số nhận xét, kiến nghị về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng và thương mại Bắc Nam
1. Đánh giá, nhận xét về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty
1.1. Ưu điểm
1.2. Những mặt còn tồn tại
2. Kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng và thương mại Bắc Nam.


Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng và thương mại Bắc Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty xây dựng và thương mại Bắc Nam sẽ giúp ích cho bạn.