Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tại công ty TNHH Minh Trí


MỤC LỤC
PHẦN MỘT : KHÁI QUÁT CHUNG 04
I-Đặc điểm chung về công ty TNHH Minh Trí 04
II-Các phần hành kế toán 17
A-Phần hành kế toán vốn bằng tiền 17
B-Phần hành kế toán tiền lương 24
C-Phần hành kế toán tài sản cố định 33
D-Phần hnàh kế toán nguyên vật liệu 39
PHẦN HAI : PHẦN CHUYÊN ĐỀ 46
I-Lý do chọn chuyên đề 46
II-Khó khăn, thuận lợi 47
III-Thực trạng công tác kế toán tập 48
chi phí và tính giá thành
IV-Phương hướng hoàn thiện công 79
tác kế toán tại công ty
PHẦN BA : KẾT LUẬN 83k242

Nền kinh tế nước ta hiện nay đang phát triển với nhiều thành phần kinh tế khác nhau tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trẻ ra đời làm cho sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên gay gắt. Để giữ được vị trí của mình trên thị trường bắt buộc các doanh nghiệp phải tăng cường đổi mới công nghệ sản xuất,nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm đồng thời cũng cần phải chú trọng công tác quản lý sản xuất, quản lý kinh tế để đảm bảo thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển và đạt hiệu quả cao. Để làm được điều này, các nhà quản lý của doanh nghiệp phải luôn luôn nắm bắt được một lượng thông tin kinh tế cần thiết như là :các thông tin về thị trường,về giá cả,các thông tin trong nội bộ doanh nghiệp như thông tin về năng suất lao động,dự trữ vật tư,giá thành và tiền vốn, lợi nhuận và kế toán là người có thể cung cấp những thông tin này một cách chính xác nhât, kịp thời và đầy đủ nhất. Muốn kế toán phát huy được hiệu quả của mình thì các doanh nghiệp phải áp dụng được các chế độ chính sách kế toán mà nhà nước ban hành vào con đường kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.
- Kế toán tổng hợp kiêm kế toán tiền lương: Là người chịu trách nhiệm trực tiếp với kế toán trưởng. Kế toán tổng hợp có nhiệm vụ tổng hợp số liệu của toàn công ty đẻ lập báo cáo kế toán theo tháng, đồng thời phụ trách sổ cái TK 334, TK338 từ các chứng từ gốc để lập bảng tính lương và bảo hiểm xã hội cho từng mã sản phẩm.
- Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định: Có nhiệm vụ theo dẽo việc nhập- xuất- tồn các nguyên vật liệu hay công cụ dụng cụ, tình hình tăng, giảm khấu hao tài sản cố định phân bổ các chi phí này cho các đối tượng có liên quan.
- Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành: Có nhiệm vụ theo dõi các loại chi phí sản xuất chính, chi phí SX phụ, tiến hành phân tích giá thành sản phẩm, lập báo cáo tài chính liên quan đến các TK 154, TK 632.
- Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng(Kế toán thanh toán): Khi có các nghiệp vụ liên quan đến việc thu- chi, kế toán thanh toán có nhiệm vụ ghi chép đầy đủ các chứng từ có liên quan. Nếu chi thì kế toán viết phiếu chi, nếu thu thì kế toán viết phiếu thu; đồng thời hàng tháng lập kế hoạch tiền mặt gửi lên ngân hàng có quan hệ giao dich như Ngân hàng Techcombank, Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng Eximbank, theo dõi các TK111, TK112, lập chứng từ ghi sổ, sổ chi tiết, sổ cái TK111, TK112.
- Kế toán TP và tiêu thụ sản phẩm, thanh toán và xác định kết quả hoạt động SXKD: Theo dõi tình hình nhập- xuất kho thành phẩm, tình hình tiêu thụ thành phẩm vá xác định kết quả hoạt động SXKD, ghi sổ chi tiết các TK có kiên quan. Hàng tháng vào sổ cái TK 155(Thành phẩm), tính giá hàng hóa gửi đi, theo dõi TK131, TK331, TK632
I.3.3. Hình thức bộ máy kế toán:
Hiện nay công ty đang áp dụng hình thức sổ: “Chứng từ ghi sổ”. Ưu điểm của hình thức này là rễ ghi chép, rễ kiểm tra, đối chiếu, thuận tiện cho việc phân công công tác cơ giới hóa công tác kế toán.
Hệ thống sổ sách mà công ty đang áp dụng:
- Sổ cái
- Sổ, thẻ kế toán chi tiết
- Sổ quỹ
- Chứng từ ghi sổ
- Bảng cân đối số phát sinh


Xem Thêm: Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tại công ty TNHH Minh Trí
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tại công ty TNHH Minh Trí sẽ giúp ích cho bạn.