Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội


Chương 1: TSCĐ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội.
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội.

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU. 1
CHƯƠNG1.TSCĐ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 3
1.1. TÀI SẢN VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 3
1.2. TSCĐ. 3
1.2.1. Khái niệm - đặc điểm TSCĐ. 3
1.2.3. Hao mòn – khấu hao TSCĐ. 5
1.2.3.1. Hao mòn. 5
1.2.3.2. Khấu hao TSCĐ. 6
1.2.3.3. Phương pháp tính khấu hao TSCĐ trong DOANH NGHIỆP. 6
1.3. NỘI DUNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TSCĐ. 10
1.3.1. quản lý đầu tư vào TSCĐ. 10
1.3.2. Quản lý sử dụng, giữ gìn và sửa chữa TSCĐ. 11
1.3.3. Quản lý khấu hao TSCĐ. 11
1.3.4. Quản lý công tác kiểm kê, đánh giá lại TSCĐ. 14
1.4. NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TS. 14
1.4.1. hiệu quả sử dụng TS. 14
1.4.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ. 15
1.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ. 16
1.4.3.1. các nhân tố khách quan. 16
1.4.3.2. Các nhân tố chủ quan. 17
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY CSSV HÀ NỘI. 18
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CSSV. 18
2.1.1. quá trình hình thành và phát triển. 18
2.1.2. bộ máy quản lý. 19
2.2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY. 21
2.2.1. tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty. 21
2.2.2. thực trạng công tác quản lý sử dụng và hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty. 22
2.2.2.1. cơ cấu, biến động của TSCĐ tại công ty. 22
2.2.2.2. phương pháp tính khấu hao. 24
2.2.2.3. tình hình quản lý sử dụng TSCĐ tại công ty. 24
2.2.2.4. hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty. 25
2.2.3. các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng TSCĐ. 27
2.2.3.1. các yếu tố khách quan. 27
2.2.3.2. các yếu tố chủ quan. 28
2.3.DÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY CSSV. 28
2.3.1. kết quả đạt được. 28
2.3.2. hạn chế. 30
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY CSSV. 31
3.1. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 31
3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY CSSV. 32
3.2.1. hoàn thiện quy trình ra quyết định mua sắm TSCSĐ. 32
3.2.2. tăng cường đổi mới công nghệ, quản lý sử dụng và bảo dưỡg. 32
3.2.3. thanh lý, xử lý các TSCĐ không dùng đến. 34
3.2.4. tận dụng năng lực của TSCĐ trong công ty. 34
3.2.5. lựa chọn nguồn tài trợ dài hạn hợp lý. 34
3.2.6. hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ. 35
3.2.7. nâng cao trình độ cán bộ nhân viên trong công ty. 36
3.3. KIẾN NGHỊ. 37
3.3.1. kiến nghị với tổng công ty. 37
3.3.2. kiến nghị với nhà nước. 37
KẾT LUẬN. 40k239


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.