Hoàn thiện Công Tác Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH TM và XNK DVD


Nội dung chuyên đề bao gồm:
Phần I: Cơ sở lý luận chung
Phần II: Thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH TM và XNK DVD
Phần III: Các giải pháp hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH TM và XNK DVD

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1
Phần I : Cơ sở lý luận chung 3
I/ Quá trình thành lập và đặc điểm kinh doanh của công ty 3
1. Quá trình thành lập 3
2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 3
3. Tổ chức hệ thống sản xuất kinh doanh của Công ty 4
3.1. Đặc điểm sản xuất và quy trình công nghệ 4
3.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất 6
4. Tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh 8
4.1 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh 8
II/ Tổ chức công tác kế toán ở Công ty TNHH TM và XNK DVD 10
1. Hình thức tổ chức bộ máy 10
2. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty TNHH TM và XNK DVD 12
3. Giới thiệu về phần mềm kế toán áp dụng tại công ty 14
Phần II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH TM và XNK DVD 16
I/ Kế toán tập hợp chi phí ở Công ty TNHH TM và XNK DVD 16
1. Cấu thành chi phí 16
2. Đối tượng tập hợp chi phí 17
3. Phương pháp tập hợp chi phí 17
3.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu 17
3.1.1 Đặc điểm nguyên vật liệu của Công ty 17
3.1.2 Trình tự tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 19
3.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 30
3.2.1 Về chứng từ sử dụng 30
3.2.2 Về tài khoản sử dụng và sổ sách kế toán 31
3.2.3 Phưong pháp tính tính lương 31
3.3. Kế toán tập hợp chi phí và phân bổ chi phí sản xuất chung 38
3.2.2 Chi phí khấu hao 41
3.2.3 Chi phí sản xuất chung khác 43
3.2.4 Trình tự hạch toán chi phí sản xuất chung 53
3.4. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí toàn doanh nghiệp 53
II/ Tính giá thành sản phẩm taị Công ty TNHH TM và XNK DVD 57
1. Quản lý giá thành sản xuất tại Công ty 57
2. Đối tượng tính giá thành 57
3. Đánh giá sản phẩm dở dang 57
4. Phương pháp tính giá 58
5. Đánh giá công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty TNHH TM và XNK DVD 59
Phần III: Các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH TM 64
và XNK DVD 64
1. Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH TM và XNK DVD 64
1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện 64
1.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện 65
2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH TM và XNK DVD 65
2.1. Xác định lại đối tượng chịu chi phí 65
2.2. Hoàn thiện về tiêu thức phân bổ trang in 66
2.3. Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung: 66
2.4. Trích trước chi phí sửa chữa tài sản cố định 67
2.5. Trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất 68
2.6. Hoàn thiện phương pháp tính giá thành 68
2.8. Hoàn thiện công tác tính giá thành 69
2.9. Các kiến nghị khác liên quan đến công tác quản lý chi phí và giá thành 70
Kết luận 72k237


Xem Thêm: Hoàn thiện Công Tác Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện Công Tác Kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH t sẽ giúp ích cho bạn.