Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất xây lắp ở XNXL I
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH TOÁN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP
1. Đặc điểm của hoạt động xây lắp
2. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp
2.1. Chi phí sản xuất xây lắp
2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp
2.3. Quan hệ về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
3. Nhiệm vụ kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp
4. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
4.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
xây lắp
4.1.1. Đối tượng hạch toán chi phí và phương pháp hạch toán chi pí
4.1.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm
4.1.3. Mối quan giữa đối tượng hạch toán chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm
4.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất xây lắp
4.2.1. hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
4.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
4.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung
4.2.4. Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất xây lắp
4.2.5. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp
4.2.6. Hạch toán chi phí sản xuất xây lắp trong điều kiện khoán sản phẩm
4.2.7. Tổ chức sổ sách kế toán
4.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang
4.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
4.4.1. Phương pháp tính giá thành trực tiếp
4.4.2. Phương pháp tính giá thành theo định mức
4.4.3. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở XÍ NGHIỆP XÂY LẮP I
1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh và công tác kế toán ở XNXL I
1.1. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của XNXL I
1.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của XNXL I
1.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của XNXL I
1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở XNXL I
2. Kế toán chi phí xây lắp tai XNXL I
2.1. Đặc điểm về chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại XNXL I
2.1.1. Đặc điểm về chi phí xây lắp
2.1.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
2.1.3. Phân loại chi phí sản xuất trong XNXL I
2.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất xây lắp ở XNXL I
2.2.1. Hạch toán chi phí NVL trực tiếp
2.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung
2.3. Đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang
2.4. Tính gái thành sản phẩm xây lắp ở XNXL I
CHƯƠNG III: MỘT S Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP
1. Những ưu điểm
2. Những mặt tồn tại
3. Phương hướng hoàn thiện công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại XNXL I
3.1. Nội dung hoàn thiện
3.1.1. Hoàn thiện khâu hạch toán ban đầu
3.1.2. Hoàn thiện vận dụng hệ thống TK kế toán
3.1.3. Hoàn thiện sổ kế toán
3.1.4. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất.
3.2. Phương hướng hoàn thiện
4. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở xí nghiệp xây lắp I
KẾT LUẬN 2k232


Xem Thêm: Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất xây lắp ở XNXL I
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất xây lắp ở XNXL I sẽ giúp ích cho bạn.