Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phân thương mại-xây dựng Sóc Sơn


Báo cáo gồm ba phần:
Chương I : Một số vần đề lý luận cơ bản về hạch toán kế toán vốn bằng tiền.
Chương II : Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tạI Công ty cổ phần thương mại-xây dựng Sóc Sơn.
Chương III : Một số phương pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần thương mại –xây dựng Sóc Sơn.

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
I.Khái quát về vốn bằng tiền
1.Khái niệm và phân loại vốn
2.Đặc điểm vốn bằng tiền,nhiệm vụ và nguyên tắc hạch toán
II.Tổ chức công tác kế toán
1.Luân chuyển chứng từ
2.Hạch toán tiền mặt tại quỹ
2.1.Chứng từ sử dụng để hạch toán tiền mặt
2.2.Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán
2.2.1.Kế toán các khoản thu,chi bằng tiền mặt
2.2.2.Kế toán các khoản thu,chi bằng ngoại tệ
3.Kế toán tiền gửi ngân hàng
3.1.Chứng từ để hạch toán TGNH
3.2.Tài khoản sử dụngvà nguyên tắc hạch toán
3.3.Trình tự hạch toán TGNH
4.Hạch toán tiền đang chuyển
4.1.Chứng từ sử dụng
4.2.Tài khoản sử dụng
4.3.Trình tự hạch toán
5.Hình thức sổ kế toán
5.1.Nhật ký sổ cái
5.2.Chứng từ ghi sổ
5.3.Nhật ký chứng từ
5.4.Nhật ký chung
CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG SÓC SƠN.
I.Đặc điểm tình hình chung
1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần thương mại –xây dựng Sóc Sơn
1.1.Quá trình hình thành
1.2.Sự phát triển của công ty
2.Cơ cấu bộ máy quản lýkinh doanh của Công ty
3.Môi trường kinh doanh
4.Tổ chức công tác kế toán
5.Tình hình luân chuyển chứng từ
6.Đặc điểm thu,chi vốn băng tiền tại công ty
II.Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần thương mại –xây dựng Sóc Sơn
1.Nội dung phản ánh vốn bằng tiền
1.1.Kế toán tiền mặt
1.2.Kế toán tiền gửi ngân hàng
2.Đối chiếu và điều chỉnh sổ sách
2.1Đối chiếu kiểm tra và điều chỉnh nghiệp vụ phát sinhtiền mặt tại quỹ
2.2.Đối chiếu , kiểm tra và điều chỉnh nghiệp vụ phát sinhTGNH
CHƯƠNG III:MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI –XÂY DỰNG SÓC SƠN
I.Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty
1.Đánh giá chung
2.Một số tồn tại
II.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần thương mại –xây dựng Sóc Sơn
KẾT LUẬN
Nhận xét của GVHD
Nhận xét của công ty
k225


Xem Thêm: Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phân thương mại-xây dựng Sóc Sơn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phân thương mại-xây dựng Sóc Sơn sẽ giúp ích cho bạn.