Phân tích tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư và một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư tại Công ty cao su sao vàng


MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
1.Tính cần thiết của đề tài 1
2.Đối tượng phạm vi của đề tài 2
a.Đối tượng 2
b.Phạm vi 2
3.Phương pháp nghiên cứu 2
4.Nội dung đồ án 3
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 4
I. Quá trình hình thành và phát triển 4
II. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp 6
III. Công nghệ sản xuất và kết cấu sản xuất của công ty 8
VI. Hình thức tổ chức sản xuất và kết cấu sản xuất 10
V. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 12
CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CUNG ỨNG, DỰ TRỮ VÀ SỬ DỤNG VẬT TƯ 15
I. Khái niệm vật tư 15
1. Khái niệm vật tư 15
2. Phân loại 15
3. Quản lý vật tư 17
II. Định mức tiêu hao vật tư 18
1. Định mức tiêu hao vật tư là gì 18
2. Các phương pháp xây dựng định mức tiêu hao 18
III. Lập kế hoạch cung ứng 19
IV. Xác định nhu cầu vật tư 21
V. Dự trữ vật tư 23
1. Khái niệm và vai trò của dự trữ 23
2. Hệ thống quản lý 25
a. Hệ thống điểm đặt hàng 26
b. Hệ thống tái tạo chu kỳ 28
c. Dự trữ bảo hiểm 30
3. Lựa chọn nguồn cung cấp 31
VI. Tổ chức kho để dự trữ 32
1. Khái niệm và phân loại kho 32
a. Khái niệm 32
b. Phân loại kho 32
2. Nhiệm vụ và nội dung của quản lý kho 32
a. Nhiệm vụ 32
b. Nội dung chủ yếu của quản lý kho 33
VII. Phân tích tình hình cung ứng và dự trữ vật tư 34
1. Phân tích tình hình cung ứng vật tư 34
a. Phân tích cung ứng vật tư theo số lượng 34
b. Phân tích cung ứng nguyên vật liệu theo chủng loại 35
c. Phân tích cung ứng vật tư về đồng bộ 35
d.Phân tích cung ứng vật tư theo chất lượng 36
e. Phân tích kịp thời của việc cung ứng vật tư 36
g. Phân tích tiến độ và nhịp điệu cung ứng vật tư 37
2. Phân tích tình hình dự trữ nguyên vật liệu 37
VIII. Phân tích tình hình sử dụng vật tư 40
1. Phân tích tình hình sử dụng nguyên vật liệu vào sản xuất sản phẩm 40
2. Phân tích mức tiêu dùng nguyên vật liệu cho sản xuất đơn vị sản phẩm 42
3. Phân tích tình hình biến động tổng mức chi phí nguyên vật liệu theo sản xuất sản phẩm 43
CHƯƠNG III. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH CUNG ỨNG, DỰ TRỮ VÀ SỬ DỤNG VẬT TƯ Ở CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG 47
I. Tình hình cung ứng vật tư ở Công ty Cao Su Sao Vàng 47
1. Công tác lập kế hoạch cung ứng vật tư 48
2. Phân tích tình hình cung ứng vật tư 51
a. Cung ứng theo số lượng 51
b. Cung ứng theo chất lượng 52
c. Cung ứng theo chủng loại 53
d. Cung ứng về mặt đồng bộ 55
e. Tính chất kịp thời của việc cung ứng nguyên vật liệu 55
h. Tiến độ cung ứng 56
II. Thực trạng tình hình dự trữ vật tư 56
III. Phân tích hình hình sử dụng vật tư ở công ty 59
1. Phân tích tình hình sử dụng khối lượng nguyên vật liệu vào sản xuất sản phẩm 59
2. Phân tích mức tiêu dùng nguyên vật liệu cho sản xuất đơn vị sản phẩm đối với lốp xe đạp 37 - 584 63
CHƯƠNG IV. CÁC BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CUNG ỨNG, DỰ TRỮ VÀ SỬ DỤNG VẬT TƯ 66
I. Đánh giá về những ưu, nhược điểm trong công tác quản lý vật tư ở Công ty Cao Su Sao Vàng 66
1. Những ưu điểm 66
2. Những tồn tại 67
3. Những khó khăn 67
II. Đề xuất biện pháp giảm chi phí vật tư trong sản xuất 68
1. Ổn định nguồn cung ứng nguyên vật liệu chính 68
2. Đầu tư máy móc thiết bị hiện đại để giảm được hao phí nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất 70
KẾT LUẬN CHUNG 72
TÀI LIỆU THAM KHẢO 73k212


Xem Thêm: Phân tích tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư và một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư và một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứ sẽ giúp ích cho bạn.