Xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi huyện Gia Lộc - Hải Dương giảm chi phí sản xuất
Nội dung luận văn gồm 3 chương:
Chương I: Lý luận chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
Chương II: Thực trạng công tác về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tưới tiêu tại Xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi huyện Gia Lộc - Hải Dương.
Chương III: Một số giải pháp nhằm giảm chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm của Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi huyện Gia Lộc - Hải Dương.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương I: Lý luận chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 3
1. Khái niệm chi phí sản xuất 3
2. Phân loại chi phí theo mục đích và công dụng của chi phí 3
2.1. Phân loại chi phí theo mục đích và công dụng của chi phí 3
2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí 4
2.3. Phân loại chi phí theo phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí 5
2.4. Phân loại chi phí sản xuất theo thẩm quyền ra quyết định 5
2.5. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí với khối lượng sản phẩm sản xuất ra (theo cách ứng xử chi phí): Theo cách phân loại này có thể phân chia chi phí thành chi phí khả biến và chi phí bất biến 5
II. Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 6
1. Khái niệm về giá thành sản phẩm 6
2. Chức năng của giá thành sản phẩm 6
3. Phân loại giá thành sản phẩm 7
4. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm 8
4.1. Đối tượng tính giá thành 8
4.2. Ký tính giá thành 8
4.3. Các phương pháp tính giá thành 9
III. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 11
Chương II: Thực trạng về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi huyện Gia Lộc - Hải Dương 13
I. Đặc điểm chung về xí nghiệp 13
1. Quá trình hình thành và phát triển 13
2. Tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp 14
3. Tình hình kinh doanh của xí nghiệp qua các năm 15
3.1. Tình hình tài sản 15
3.2. Tình hình nguồn vốn 16
3.3. Tình hình lao động 17
II. Tình hình chi phí quản lý sản xuất 18
1. Các khoản mục theo yếu tố chi phí 18
2. Phân tích một số yếu tố chi phí 19
3. Kết quả sản xuất kinh doanh 21
III. Thực trạng về giá thành sản phẩm của xí nghiệp 24
1. Đối tượng tính giá thành của xí nghiệp 24
2. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở ở xí nghiệp 24
3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm tưới tiêu 25
Chương III: Một số giải pháp nhằm giảm chi phí sản xuất tại xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương 26
I. Những tồn tại trong công tác quản lý chi phí 26
II. Một số giải pháp nhằm giảm chi phí ở Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi huỵên Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương 26
1. Nâng cao chất lượng lao động 26
2. Cơ sở hạ tầng và yếu tố công nghệ 27
3. Cải tiến và hoàn thiện cơ chế quản lý - bộ máy quản lý 27
4. Nâng cao trình độ của hệ thống cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý của doanh nghiệp 28
5. Nắm bắt thị trường và xây dựng chiến lược marketing 28
KẾT LUẬN 30
TÀI LIỆU THAM KHẢO 31k211


Xem Thêm: Xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi huyện Gia Lộc - Hải Dương giảm chi phí sản xuất
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi huyện Gia Lộc - Hải Dương giảm chi phí sản xuất sẽ giúp ích cho bạn.