Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán chi tiết nguyên vật liệu ở Công ty 20


MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Phần I: Các vấn đề chung về tổ chức kế toán của Công ty 20 2
1.1. Đặc điểm chung về Công ty 20 2
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 2
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán tại Công ty 4
1.4. Các chế độ và phương pháp kế toán áp dụng tại Công ty 5
Phần II: Tổ chức công tác kế toán chi tiết nguyên vật liệu ở Công ty 20 7
2.1. Đặc điểm chung về nguyên vật liệu sử dụng tại Công ty 7
2.1.1. Phân loại nguyên vật liệu 10
2.1.2. Đánh giá nguyên vật liệu 12
2.2. Chứng từ kế toán sử dụng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty 15
2.2.1. Chứng từ sử dụng: 15
2.2.2. Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu 15
2.2.3. Thủ tục xuất nhập kho nguyên vật liệu 23
2.2.4. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 28
Phần III: Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu ở công ty 20 32
3.1. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu ở Công ty 20 32
3.2. Kế toán tổng hợp xuất kho nguyên vật liệu ở công ty 20 41
Kết luận 48k192

Trong những năm vừa qua xu thế quốc tế hoá nền kinh tế thế giới là một xu thế khách quan đang diễn ra mang tính chất toàn cầu mà không một quốc gia nào, một doanh nghiệp nào lại không tính đến chiến lược phát triển của mình. Xu thế này vừa tạo điều kiện cho các quốc gia các doanh nghiệp có cơ hội phát triển mạnh mẽ đồng thời nó cũng đem lại những thách thức to lớn về sự cạnh tranh, khả năng thu hút thị trường. Vì vậy để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải đổi mới cách thức làm việc, phải quan tâm đến tất cả các khâu trong quá trình sản xuất để đảm bảo mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận cho doanh nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ với Ngân sách Nhà nước, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên và thực hiện tái sản xuất mở rộng.
Trong các doanh nghiệp sản xuất nói chung, nguyên vật liệu thường chiếm một tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất, chỉ cần một sự biến động nhỏ về chi phí nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ cũng ảnh hưởng đến giá thành. Vì vậy việc tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ đảm bảo cung cấp đầy đủ nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất được diễn ra một cách liên tục góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, hiệu quả sử dụng vốn lưu động là một vấn đề cấp thiết và được nhiều doanh nghiệp quan tâm.
Nhận thức được vai trò quan trọng của kế toán nguyên vật liệu nên trong thời gian thực tập tại Công ty 20 - Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng, qua tìm hiểu thực tế công tác của Công ty em đã đi sâu nghiên cứu đề tài: "Tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở Công ty 20 - Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng" để tìm ra những mặt mạnh, mặt tồn tại đồng thời đề xuất một số ý kiến nhằm khắc phục, góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty 20 - TCHC - BQP.
Báo cáo thực tập nghiệp vụ gồm những nội dung chính sau:
Phần 1: Các vấn đề chung về tổ chức kế toán của Công ty 20
Phần 2: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán chi tiết nguyên vật liệu ở Công ty 20.
Phần 3: Công tác kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty 20
PHẦN 1
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 20


Xem Thêm: Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán chi tiết nguyên vật liệu ở Công ty 20
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán chi tiết nguyên vật liệu ở Công ty 20 sẽ giúp ích cho bạn.