CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - VINACONEX, hiệu quả sử dụng tài sản lưu động


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 2
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 2
1.1.1. Khái niệm về tài sản lưu động 2
1.1.2. Đặc điểm tài sản lưu động 3
1.1.3. Phân loại tài sản lưu động 4
1.2. HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG 5
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng tài sản lưu động 5
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản lưu động 6
1.2.2.1. Chỉ tiêu về tốc độ luân chuyển tài sản lưu động 6
1.2.2.2. Hệ số đảm nhiệm tài sản lưu động 8
1.2.2.3. Hệ số sinh lời tài sản lưu động 8
1.2.2.4. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán 8
1.2.2.5. Chỉ tiêu về vòng quay dự trữ, tồn kho 9
1.2.2.6. Chỉ tiêu về kỳ thu tiền bình quân 9
1.3. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG 9
1.3.1.Xuất phát từ mục đích kinh doanh của doanh nghiệp 10
1.3.2. Xuất phát từ vai trò quan trọng của tài sản lưu động 10
1.3.3. Xuất phát từ ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động 11
1.3.4. Xuất phát từ thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động ở các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 11
1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG 12
1.4.1. Nhân tô bên trong 12
1.4.2. Nhân tố bên ngoài 19


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - VINACONEX 20
2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - VINACONEX 20
2.1.1. Khái quát sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xây dựng số 12 - Vinaconex 20
2.1.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất của công ty 20
2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 22
2.1.3.1. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh 23
2.1.3.2. Đặc điểm về sản phẩm 23
2.1.3.3. Đặc điểm về thị trường 24
2.1.4. Cơ chế quản lý tài chính của công ty 24
2.1.4.1. Công tác quản lý vốn và tài sản 24
2.4.1.2. Quản lý doanh thu, lợi nhuận và chi phí kinh doanh 25
2.1.4.3. Công tác kế hoạch tài chính 25
2.2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - VINACONEX 25
2.2.1. Khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong vài năm gần đây. 25
2.2.2. Thực trạng sử dụng tài sản lưu động tại công ty 27
2.2.3. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động 30
2.2.3.1. Nguồn hình thành tài sản lưu động 34
2.2.3.2. Cơ cấu tài sản lưu động 35
2.2.3.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lưu động 38
2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 43
2.3.1. Kết quả đạt được 43
2.3.2. Những vấn đề còn đặt ra trong công tác quản lý và sử dụng tài sản lưu động tại Công ty cổ phần xây dựng số 12. 44
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QỦA SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - VINACONEX 46
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 46
3.1.1. Về sản phẩm 46
3.1.2.Về năng lực sản xuất 46
3.1.3. Về các chỉ tiêu kết quả kinh doanh 47
3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 48
3.2.1. Kế hoạch hóa tài sản lưu động 49
3.2.2. Tăng cường công tác thu hồi công nợ: 49
3.2.3. Tăng cường công tác quản lý vất vật tư hàng hóa 50
3.2.4. Đẩy nhanh tiến độ thi công, giảm bớt khối lượng công trình dở dang. 50
3.2.5. Nâng cao năng lực quản lý tài chính thông qua công tác bồi dưỡng cán bộ 51
3.3. NHỮNG KIẾN NGHỊ VỚI CƠ QUAN HỮU QUAN 52
3.3.1. Đối với Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam Vinacoex 52
3.3.2. Đối với các ngân hàng thương mại 52
3.3.3. Những kiến nghị khác 53
KẾT LUẬN 54
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 55k191


Xem Thêm: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - VINACONEX, hiệu quả sử dụng tài sản lưu động
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - VINACONEX, hiệu quả sử dụng tài sản lưu động sẽ giúp ích cho bạn.