Hạch toán Nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng Nguyên vật liệu


DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU SỬ DỤNG

Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức Bộ máy quản lý tại công ty CPDP Hà Nội
Sơ đồ 2: Bộ máy kế toán của Công ty CPDP Hà Nội
Sơ đồ 3: Trình tự ghi sổ kế toán tại Công ty CPDP Hà Nội
Sơ đồ 4: Quy trình luân chuyển chứng từ nhập kho NVL
Sơ đồ 5: Quy trình luân chuyển chứng từ xuất kho NVL
Sơ đồ 6: Quy trình hạch toán tổng hợp NVL

Biểu số 1: Bảng phân bổ cán bộ quản lý tại các phòng ban
Biểu số 2: Bảng cân đối kế toán
Biểu số 3: Hoá đơn giá trị gia tăng
Biểu số 4: Lệnh nhập kho
Biểu số 5: Phiếu nhập kho
Biểu số 6: Phiếu xuất kho
Biểu số 7:Thẻ kho
Biểu số 8:Bảng kê Nhập –Xuất- Tồn
Biểu số 9: Phiếu sản xuất
Biểu số 10: Bảng kê xuất NVL cho các Phân xưởng
Biểu số 11:Bảng kê bán NVL
Biểu số 12: Báo cáo tồn kho NVL
Biểu số 13: Bảng tổng hợp Nhập- Xuất –Tồn
Biểu số 14: Bảng kê trị giá hàng nhập khẩu
Biểu số 15: Chứng từ ghi sổ
Biểu số 16: Sổ chi tiết công nợ
Biểu số 17: Bảng kê thanh toán với người bán
Biểu số 18: Bảng tổng hợp xuất NVL cho các phân xưởng
Biểu số 19: Bảng tổng hợp tháng 3
Biểu số 20: Sổ cái TK 152
Biểu số 21: Xây dựng một số danh điểm NVL
Biểu số 22: Sổ danh điểm NVL
Biểu số 23: Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Biểu số 24: Sổ chi tiết NVL
Biểu số 25: Sổ chi tiết NVL
Biểu số 26: Bảng trích lập dự phòng giảm giá NVL

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp
Chủ biên: TS . Đặng thị Loan
2. Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh
Đại học Kinh tế Quốc dân – 2001
3. Bài giảng kế toán tài chính
Chủ biên: Thầy Nguyễn Hữu Đồng
4. Giáo trình kế toán quản trị
Chủ biên: TS . Nguyễn Mai Phương
5. Luận văn 41-42 KT-KT, 41-52 KT-KT
6. Các tài liệu sổ sách, chứng từ kế toán của công ty CPDP Hà Nội
7. Lý thuyết hạch toán kế toán
Chủ biên: TS . Nguyễn Thị ĐôngMỤC LỤC

Trang
Phần I- Thực trạng về công tác kế toán NVL với việc nâng cao hiệu quả
quản lý NVL tại công ty CPDP Hà Nội. 1
I- Tổng quan về công ty CPDP Hà Nội 1
1.Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty CPDP Hà Nội 1
2.Bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại công ty CPDP Hà Nội 4
2.1.Bộ máy kế toán 4
2.2.Tổ chức công tác kế toán 8
II- Thực trạng về công tác kế toán NVL với việc nâng cao hiệu quả quản lý NVL
tại công ty CPDP Hà Nội. 13
1.Đặc điểm NVL và quản lý NVL tại công ty 13
2.Phân loại NVL 15
3.Tính giá NVL 15
4.Tổ chức chứng từ ban đầu 17
4.1.Đối với NVL nhập kho 17
4.2.Đối với NV xuất kho 19
5.Quy trình hạch toán chi tiết NVL 21
6.Hạch toán tổng hợp NVL 32
6.1.Tài khoản kế toán sử dụng 32
6.2.Trình tự hạch toán 33
6.2.1.Hạch toán tăng NVL 33
6.2.2.Hạch toán giảm NVL 34
6.2.3.Hạch toán nghiệp vụ kiểm kê NVL 42
6.2.4. Hạch toán dự phòng giảm giá NVL 43
7. Phân tích tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty 43
Phần II- Một số kiến nghị về công tác kế toán NVL với việc nâng cao hiệu quả quản lý NVL tại công ty CPDP Hà Nội. 44
I- Đánh giá chung về công tác kế toán NVL với việc nâng cao hiệu quả quản lý NVL tại công ty CPDP Hà Nội. 44
1.Những ưu điểm 44
2.Những nhược điểm 46
II. Một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL tại công ty CPDP Hà Nội 48
1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 48
2. Nguyên tắc hoàn thiện 49
3.Yêu cầu hoàn thiện 49
4.Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL tại công ty CPDP Hà Nội 50
4.1.Xây dựng hệ thống danh điểm NVL và sổ danh điểm NVL 50
4.2.Về hệ thống Sổ kế toán 50
4.3.Áp dụng phương pháp giá hạch toán trong tính giá NVL 53
4.4. Về hạch toán tổng hợp NVL 55
4.5.Về hạch toán phế liệu thu hồi 57
4.6.Về lập dự phòng giảm giá NVL 58
4.7.Về công tác phân tích tình hình quản lý, sử dụng NVL 59
4.7.1.Phân tích tình hình cung cấp tổng khối lượng NVL và tình hình cung cấp khối lượng NVL chủ yếu 59
4.7.2.Phân tích khoản chi NVL trong giá thành sản xuất sản phẩm 60
4.7.3.Phân tích tình bảo quản NVL 61
4.8.Việc áp dụng kế toán máy trong các phần hành kế toán. 62k176


Xem Thêm: Hạch toán Nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng Nguyên vật liệu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán Nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng Nguyên vật liệu sẽ giúp ích cho bạn.