Hạch toán tiền lương và bảo hiểm xã hội ở công ty TNHH Dệt may Thái Sơn Hà Nội


Nội dung chuyên đề gồm 3 chương:
Chương I: Cơ sở lý luận chung về tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.
Chương II: Thực trạng công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội.
Chương III: Một số ý kiến và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội.

MỤC LỤC

Lời nói đầu
Chương : Cơ sở lý luận chung về tiền lương và các khoản trích
theo lương
I. Những vấn đề chung về tiền lương và các khoỉan trích theo lương
I.1. Khái niệm, vai trò và chức năng của tiền lương
I.1.1. Khái niệm và bản chất của tiền lương
I.1.2. Vai trò và chức năng của tiền lương
I.2. Mục đích, nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương
I.3. Phân loại tiền lương
I.4. Nguyên tắc hạch toán
I.5. Hình thức trả lương, nội dung quỹ tiền lương và các khoản trích
theo lương
I.5.1. Các hình thức trả lương
I.5.2. Nội dung quỹ lương
I.5.3. Nội dung các khoản trích theo lương
I.6. Tiền thưởng và vai trò của tiền thưởng
II. Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
trong các doanh nghiệp sản xuất
II.1. Khái niệm và nguyên tắc hạch toán tiền và các khoản trích
theo lương
II.1.1. Khái niệm về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
II.1.2. Nguyên tắc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
II.2. Hạch toán lao động
II.2.1. Hạch toán số lương và thời gian lao động
II.2.2. Hạch toán kết quả lao động
II.3. Hệ thống chứng từ và luân chuyển chứng từ
II.4. Kế toán tiền lương
II.4.1. Kế toán chi tiết tiền lương
II.4.2. Kế toán tổng hợp tiền lương
Chương II: Thực trạng công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích
theo lương tại Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội
I. Giới thiệu chung về Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội
I.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội
I.2. Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của công ty
I.3. Tình hình hoạt động và sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội
I.3.1. Nguồn vốn trong Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội
I.3.2. Lao động trong công ty
I.3.3. Cơ cấu quản lý và tổ chức sản xuất ở Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội
I.3.4. Tình hình sản xuất kinh doanh trong những năm qua và
định hướng phát triển của công ty
I.4. Công tác tổ chức kế toán tại Công ty TNHH dệt may Thái Sơn
Hà Nội
I.4.1. Đặc điểm của bộ máy kế toán
I.4.2. Hình thức sổ kế toán tại công ty
I.5. Nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội
I.5.1. Về công tác quản lý
I.5.2. Về công tác kế toán
II. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty may Bắc Ninh
II.1. Sổ sách và chứng từ hạch toán
II.1.1. Bảng chấm công
II.1.2. Giấy nghỉ ốm
II.1.3. Bảng thanh toán bảo hiểm xã hội
II.1.4. Biên bản ngừng việc, làm thêm giờ
II.1.5. Biên bản, phiếu xác nhận công việc hoàn thành
II.1.6. Bảng tính lương
II.1.7. Phiếu chi
II.1.8. Chứng từ nghi sổ
II.2. Tình hình tổ chức tiền lương ở Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội
II.2.1. Hình thức trả lương tại công ty
II.2.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty
Chương III: Một số ý kiến đánh giá, đề xuất về hoạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội
I. Những đánh giá, nhận xét về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội
I.1. Nhận xét chung về công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội
I.1.1. Ưu điểm
I.1.2. Những nhược điểm
II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạchh toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH dệt may Thái Sơn Hà Nội
II.1. Về công tác quản lý
II.2. Về công tác hạch toán
Kết luận 2K173


Xem Thêm: Hạch toán tiền lương và bảo hiểm xã hội ở công ty TNHH Dệt may Thái Sơn Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tiền lương và bảo hiểm xã hội ở công ty TNHH Dệt may Thái Sơn Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.