kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp


Ngoài phần mở đầu của nội dung chuyên đề được chia làm 3 phần:
Phần I: Các vấn đề chung về CP sản xuất tính giá thành sản phẩm.
Phần II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.
Phần III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.

MỤC LỤC
Lời nói đầu 1
Phần I: Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3
I. Đặc điểm tổ chức sản xuất của ngành sản xuất công nghiệp 3
II. Khái niệm chi phí sản xuất và cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu. 3
1. Khái niệm chi phí sản xuất 3
2. Các cách phân loại chi phí sản xuất chủ yếu. 4
3. Ý nghĩa của công tác quản lý chi phí sản xuất trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. 6
III. Giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm 7
1. Khái niệm giá thành sản phẩm 7
2. Phân loại giá thành sản phẩm 7
IV. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm 9
VI. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm : 10
1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 11
1.1. Tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng 11
1.2. Đánh giá sản phẩm đang chế tạo dở dang (DD) 16
1.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 17
Chương II: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tai công ty cổ phần sản xuất thương mại viglacera 19
I. Đặc điểm chung về công ty 19
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 19
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 21
3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty 23
II. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Vigracera 24
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 24
2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 25
2.1. Chứng từ sử dụng 25
2.2. Trình tự hạch toán 27
2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 27
2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 30
2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 33
2.2.4. Kế toán thiệt hại trong sản xuất 36
2.2.5. Kế toán tổng hợp 37
2.3.Sổ kế toán 41
3. Giá thành sản phẩm 49
3.1. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 49
3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 49
Phần III: Một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Viglacera 54
I. Sự cần thiết và nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 54
1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 54
2. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 55
3. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 56
3.1. Những ưu điểm trong công tác tổ chức quản lý kế toán tại công ty 57
3.2. Những mặt hạn chế còn tồn tại trong công tác quản lý kế toán tại công ty 59
II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 60
1. Xác định đối tượng tính giá thành và phương pháp tính giá thành sản phẩm thích hợp 60
2. Hoàn thiện công tác hạch toán ban đầu 61
3. Về tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu và xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu phù hợp 63
4. Về bảng phân bổ tiền lương và BHXH 64
5. Về trích trước tiền lương nghỉ phép 64
6. Về kế toán thiệt hại trong sản xuất 65
7. Về kiểm tra đánh giá sản phẩm dở dang 66
Kết luận 68k186


Xem Thêm: kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.