xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì


MỤC LỤC:
Trang
Lời mở đầu: 2
Phần một: Những vấn đề lý luận cơ bản vầ kế toán chi phí sản xuất và
tính gía thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất: 4
I. Sự cần thiết của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong
doanh nghiệp sản xuất: 4
1. Chi phí sản xuất: 4
2. Giá thành sản phẩm: 6
2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm: 6
2.2. Phân loại gía thành sản phẩm: 6
3. Mối quan hệ giữa chi phía sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 7
4. ý nghĩa và nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 8
4.1. ý nghĩa: 8
4.2. Nhiệm vụ: 8
II. Kế toán chi phí sản xuất: 9
1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu sản xuất: 9
1.1 Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất: 9
1.2. Chứng từ kế toán: 9
1.3. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp KKTX: 10
1.4. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp KKĐK: 20
2. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang: 22
3. Tính giá thành sản phẩm: 24
3.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm: 24
3.2. Đơn vị và kỳ tính giá thành sản phẩm: 25
3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm: 25
III. Sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 30
1. Sổ kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 30
1.1. Mẫu sổ: 30
1.2. Quy trình ghi sổ theo hình thức nhật ký chung: 32
1.2.1. Sổ kế toán chi tiết chi phí sản xuát: 32
1.2.2. Sổ kế toán chi tiết tính giá thành sản phảm: 34
Phần hai: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm may gia công tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì: 35
I. Đặc điểm chung của xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì: 35
1. Lịch sử hình thành và phát triển: 35
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý: 36
2.1. Sơ đồ bộ máy quản lý: 36
2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý: 37
3. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất : 40
3.1. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất: 40
3.2. Hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh: 41
4.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán của xí nghiệp: 41
4.1. Sơ đồ tổ chức và đặc điểm của bộ máy kế toán: 41
4.2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán: 43
II. Thực trạng kế toán chi phí ản xuất và tính giá thành tại Xí nghiệp may
xuất khẩu thanh Trì: 44
1. Các loại chi phí sản xuất tại xí nghiệp: 44
1.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 44
1.2. Chi phí nhân công trực tiếp: 44
1.3. Chi phí sản xuất chung: 44
2. Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất: 45
3. Kế toán chi phí NVLTT: 46
4. Kế toán chi phí SXC: 54
4.1. Kế toán tập hợp tiền lương: 54
4.2. Kế toán tập hợp các khoản trích theo lương: 57
5. Kế toán chi phí sản xuất chung; 59
5.1. Kế toán chi phí nhân viên phân xưởng: 60
5.2. Kế toán chi phí vật liệu, CCDC: 61
5.3. Kế toán chi phí KH và sửa chữa TSCĐ: 61
5.4. Kế toán chi phí dịch vụ mua ngoài: 63
5.5. Kế toán chi phí bằng tiền: 64
6. Kế toán chi phí phải trả, chi phí trả trước: 68
7. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất: 69
8. Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm: 69
8.1. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang: 69
8.2. Tính giá thành sản phẩm: 70
Phần ba: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
may gia công tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì: 72
I. Đánh giá khái quát tình hình kế toán chí phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm tại xí nghiệp: 72
1. Nhận xét chung: 72
2. Ưu điểm: 74
3. Tồn tại: 74
3.1. Chi phí NVL TT: 74
3.2. Chi phí SXC: 74
3.3. Chi phí phải trả: 75
3.4. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính gía thành
sản phẩm: 75
4. Những vấn đề đặt ra: 76
II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính gía
thành sản phẩm : 76
1. Nguyên tắc định hướng hoàn thiện: 77
2. Kiến nghị hoàn thiện: 77
2.1. Kế toán chi phí NVLTT: 77
2.2. Kế toán chi phí SXC: 79
2.3. Sổ chi tiết giá thành sản phẩm: 80
2.4. Kế toán chi phí các khoản phải trả: 81
2.5. Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 81
3. Điều kiện thực hiện kiến nghị hoàn thiện: 81
Kết luận : 82k178


Xem Thêm: xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì sẽ giúp ích cho bạn.