công ty vật liệu điện-DCCK công tác kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh


Phần I: lý luận chung về tổ chức công tác kế toán bán hàng&xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp
Phần II:thực trạng và tổ chức công tác kế toán bán hàng,xác định kết quả bán hàng tại Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc công ty vật liệu điện-DCCK
Phần III: một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng&xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiêp kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc công ty vật liệu điên &DCCK.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I. LÝ THUYẾT CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.
1.1. Sự cần thiết của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp Thương Mại.
1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh Thương Mại.
1.1.2. Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng.
1.1.3. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng.
1.2. Nội dung công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp bán hàng.
1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng
1.2.2. Kế toán các khoản giảm từ doanh thu
1.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán.
1.2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
1.2.5 Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.2.6. Tổ chức sổ và báo cáo kết quả bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp Thương Mại.
PHẦN II. THỰC TRẠNG VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG CỬA HÀNG KINH DOANH THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG CÔNG TY VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ DỤNG CỤ CƠ KHÍ.
2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kinh doanh và bộ máy kế toán của Công ty.
2.1.1. Sự hình thành và phát triển của Công ty.
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty.
2.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh.
2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty.
2.1.5. Đặc điểm bộ máy kế toán của Công ty.
2.2. Thực tế tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc Công ty Vật liệu và Dụng cụ Cơ khí.
2.2.1. Thực tế kế toán bán hàng.
2.2.2. Các phương thức bán hàng.
2.2.3. Kế toán gía vốn bán hàng
2.2.4. Thực tế kế toán doanh thu bán hàng
2.2.5. Thực tế kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
2.2.6. Thực tế kế toán xác định kết quả bán hàng.
PHẦN III. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CỬA HÀNG KINH DOANH CHIẾU SÁNG ĐÓNG NGẮT THUỘC CÔNG TY VẬT LIỆU ĐIỆN VÀ DỤNG CỤ CƠ KHÍ.
3.1. Đánh giá về công tác kế toán.
3.2. Đánh giá về kế toán nghiệp vụ bán hàng.
3.3. Phương hướng và biện pháp hoàn thiện công tác tổ chức kế toán bán hàng ở Cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc Công ty Vật liệu Điện và Dụng cụ Cơ khí.
Ý kiến 1
Ý kiến 2
Ý kiến 3
Ý kiến 4
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO 2k159


Xem Thêm: công ty vật liệu điện-DCCK công tác kế toán bán hàng&xác định kết quả kinh doanh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu công ty vật liệu điện-DCCK công tác kế toán bán hàng&xác định kết quả kinh doanh sẽ giúp ích cho bạn.