Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Hoàng An Một số biện pháp tiết kiệm chi phí


MỤC LỤC

Trang
Lời nói đầu 1
Chương 1: Lý luận chung về chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 4
1.1. Chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 4
1.1.1. Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp 4
1.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm chi phí kinh doanh của doanh nghiệp 4
a. Khái niệm 4
b. Đặc điểm chi phí kinh doanh của doanh nghiệp 6
1.1.1.2. Phân loại chi phí kinh doanh của doanh nghiệp 7
1.1.2. Giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 10
1.1.2.1. Khái niệm và ý nghĩa của giá thành sản phẩm 10
1.1.2.2. Các loại giá thành sản phẩm 11
1.1.2.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 12
1.2. Chi phí quản lý kinh doanh và giá thành sản phẩm 17
1.2.1. Sự cần thiết phải quản lý chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 17
1.2.2. Nội dung công tác quản lý chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm 18
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm 19
1.3. Tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm 19
1.3.1. Ý nghĩa của giảm chi phí kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường 19
1.3.2. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 22
a. Nhân tố tiến bộ khoa học và công nghệ 22
b. Nhân tố tổ chức quản lý sản xuất, quản lý tài chính của doanh nghiệp 23
c. Nhân tố thuộc điều kiện tự nhiên và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp 24
d. Chất lượng sản phẩm 24
e. Nhân tố giá cả 24
Chương 2: Thực trạng công tác quản lý chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng An 26
2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng An 26
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 26
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động của công ty 27
2.1.3. Tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, tổ chức công tác quản lý kế toán 28
2.2. Khái quát tình hình tài chính của Công ty 33
2.2.1. Tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn của Công ty 33
2.2.2. Kết quả kinh doanh của công ty trong thời gian qua 35
2.3. Thực trạng công tác quản lý chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm của Công ty 36
2.3.1. Công tác tập hợp chi phí sản xuất và lập kế hoạch giá thành sản phẩm ở Công ty 37
2.3.2. Tình hình công tác quản lý chi phí kinh doanh và hạ giá thành sản phẩm của Công ty 40
2.3.3. Đánh giá chung về công tác quản lý, tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm 47
+ Những ưu điểm 47
+ Những hạn chế cần khắc phục 48
Chương 3: Phương hướng và biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng An 51
3.1. Phương hướng kinh doanh của công ty trong thời gian tới 51
3.1.1. Định hướng phát triển của công ty 52
3.1.2. Mục tiêu phát triển của công ty 52
3.2. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty 52
3.2.1. Những thuận lợi của Công ty 52
3.2.2. Những khó khăn của công ty 53
3.3. Một số biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm ở Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng An 54
3.3.1. Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu 54
3.3.2. Hoàn thiện công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực giảm chi phí nhân công 55
3.3.3. Tăng cường công tác quản lý vật liệu để giảm chi phí nguyên vật liệu trong giá thành 57
3.3.4. Tăng cường công tác quản lý và khai thác TSCĐ 57
3.3.5. Khắc phục khó khăn về vốn dài hạn tạo điều kiện đầu tư 58
3.3.6. Kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý doanh nghiệp 59
Kết luận 60
Danh mục tài liệu tham khảo 62 k150


Xem Thêm: Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Hoàng An Một số biện pháp tiết kiệm chi phí
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Hoàng An Một số biện pháp tiết kiệm chi phí sẽ giúp ích cho bạn.