Công ty Kiến trúc Tây Hồ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU .​ .0​1
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ​ 02
1. Lý luận chung về chi phí sản xuất ​ .02
1.1. Nội dung và bản chất kinh tế của chi phí 02
1.2.Phân loại chi phí sản xuất ​ .02
a. Phân loại yếu tố chi phí .​ .03
b. Phân loại chi phí theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm ​ ​ 03
c. Phân loại chi phí theo cách thức kết chuyển chi phí .04
d. Phân loại chi phí theo quan hệ của chi phí với khối lượng sản phẩm công việc hoàn thành .​ ​ .04
1.3. Giá thành sản phẩm và các loại giá thành .​ 05
1.3.1.Phân loại giá thành .​ .05
a. Giá thành dự toán.
b. Giá thành kế hoạch công tác xây lắp.
c. Giá thành đấu thầu công tác xây lắp.
d. Giá thành hợp đồng công tác xây lắp.
e. Giá thành thực tế công tác xây lắp.
1.3.2-Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 07
1.3.3-Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính gia thành .08
1.3.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .09
1.4. Đối tượng tập hợp và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 09
1.4.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất ​ .09
1 4.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 10​
a. Kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp ​ .10
b. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp ​ . 11
c. Kế toán tập hợp chi phí máy .​ .12
d. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung .​ 13
1.4.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuât ​ 15
1.5. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ ​16
1.5.1. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang .16
a Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí của nguyên vật liệu chính hoặc nguyên vật liệu trực tiếp ​ 16
b Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo phương pháp sản lượng
hoàn thành tương đương .​ .16
c. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức .16
1.5.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp .​ .17
1.5.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm. ​ .17
a. Phương pháp tính giá thành giản đơn .​ .18
b. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng .18
e. Phương pháp tính giá thành theo định mức .​.19
phần II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP
CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC TÂY HỒ 20
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty ​ 20
2.2.Chức năng nhiệm vụ và đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty .23
2.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty ​ 23
2.2.2. chức năng nhiệm vụ từng bộ phận ​ 24
a. Ban giám đốc .​ ​24
b. Bộ máy quản lý chức năng ​ 25
2.3. Tổ chức bộ máy kế toán ​ .26
a. Bộ máy kế toán ​ 26​
b. Chức năng của từng bộ phận ​ 27
2.4. Hình thức tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Kiến trúc Tây Hồ .29
a. Nhiệm vụ kế toán thường xuyên. ​ .29
b. Tổ chức chứng từ tại công ty Kiến trúc Tây Hồ 30
c. Hệ thống tài khoản kế toán ​ .32
d. Hệ thống báo cào tài chính tại công ty Kiến trúc Tây Hồ ​34
2.5.Nội dung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty cổ phần Kiến trúc Tây Hồ ​ 35
2.5.1. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty .35
2.5.2. Nội dung kế toán chi phí tại Công ty Cổ phần Kiến trúc Tây Hồ .36
a. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 36
b. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 41​
c . Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 51
d. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung .​ 55
2.5.3. Tổng hợp chi phí sản xuất và kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 60
2.5.4.Tính giá thành sản phẩm ​ 61
a. Đối tượng tính giá thành: ​ .61
b. Kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành 62
c. Trình tự tính giá thành .​ 62
Phần III: PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC TÂY HỒ
3.1 Nhận xét, đánh giá tình hình tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Kiến trúc Tây Hồ ​ ​ .65
a. Nguyên tắc chung trong hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm.65
b Những ưu điểm trong công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần Kiến trúc Tây Hồ. ​ ​ 66
c. Những tồn tại trong công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty công ty cổ phần Kiến trúc Tây Hồ ​ ​ .70
3.2.Những phương hướng và giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần Kiến trúc Tây Hồ 72
a.Đối với chi phí vật tư ​ ​ 72
b. Đối với chi phí nhân công (công nhân sản xuất tạp vụ, công nhân lái máy, .) công tác hạch toán cần thêm một số cong việc sau: ​ .73
c. Đối với chi phí sản xuất chung .​ .74
d. Đối với việc lập bảng tổng hợp chi phí cuối kỳ kế toán 75​
e.Về phần mềm kế toán công ty sử dụng ​ .75
f.Về hệ thống tài khoản công ty sử dụng ​ 76
KẾTLUẬN .​ ​ 78k147


Xem Thêm: Công ty Kiến trúc Tây Hồ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công ty Kiến trúc Tây Hồ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất sẽ giúp ích cho bạn.