công ty cổ phần xây dựng và thương mại 127 công tác kế toán NVL, CCDC


MỤC LỤC
Mở đầu 1
Chương I: Cơ sở lý luận về công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp sản xuất 3
I. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và đánh giá vật liệu, CCDC. 3
1.1. Khái niệm 3
1.2 Đặc điểm 3
1.3 Phân loại 4
1.4 Nhiệm vụ kế toán 6
II. Đánh giá nguyên vật liệu CCDC 7
2.1. Đánh giá vật liệu theo giá thực tế 7
2.2-Đánh giá vật liệu,công cụ dụng cụ theo giá hạch toán. 11
III. Hạch toán chi tiết vật liệu CCDC 12
3.1Phương pháp thẻ song song. 12
3.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 14
3.3 Phương pháp sổ số dư. 15
IV. Kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ dụng cụ. 17
4.1 Kế toán tổng hợp vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên 17
4.2 Kế toán vật liệu, CCDC theo phương pháp định kỳ 25
Chương II: Thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ ở Công ty cổ phần xây dựng và thương mại127 28
I. Đặc điểm chung về tình hình ở Công ty cổ phần xây dựng và thương mại127. 28
1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 28
1.2 Quy trình công nghệ sản xuất của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại127 29
1.3 Đặc đểm bô máy quản lý hoạt động sản suất kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại127 30
II. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại127. 33
2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 33
2.2 Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại127 35
III. Kế toán chi tiết vật liệu CCDC tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại127 38
IV Kế toán tổng hợp vật liêu, CCDC tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại127 59
4.1 Tài khoản kế toán sử dụng trong kế toán VL, CCDC. 59
4.2 Kế toán tổng hợp nhập, xuất và phân bổ vật liệu, CCDC 60
Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại127 68
I. Đánh giá thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại127 68
1.1 Những ưu điểm 68
1.2 Những mặt cần hoàn thiện trong công tác kế toán của Công ty. 71
II. Một số đề xuất góp phần hoàn thiện công tác quản lý và hạch toán vật liệu ở Công ty cổ phần xây dựng và thương mại127. 73
2.1 Phân loại vật liệu, CCDC 73
2.2. Thành lập ban kiểm nghiệm vật tư 74
2.3 Hoàn thiện công tác quản lý vật liệu. 74
Kết luận 77
2k139


Xem Thêm: công ty cổ phần xây dựng và thương mại 127 công tác kế toán NVL, CCDC
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu công ty cổ phần xây dựng và thương mại 127 công tác kế toán NVL, CCDC sẽ giúp ích cho bạn.