Công ty Viễn thông Hà Nội hạch toán tiền lương và các khoản trích


Lời mở đầu 1
CHƯƠNG I. Cơ sở lý luận về hạch toán tiền lương
và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp 3
I. Tổ chức hạch toán tiền lương: 3
1. Nguồn gốc, bản chất của tiền lương: 3
2. Qũy tiền lương và thành phần của qũy tiền lương: 3
3. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp (chế độ tiền lương) 4
a. Hình thức trả lương theo thời gian 4
b. Hình thức trả lương theo sản phẩm 4
c. Lương khoán 7
4. Nội dung hạch toán tiền lương: 7
a. Nhiệm vụ hạch toán tiền lương trong doanh nghiệp: 7
b. Tài khoản sử dụng: 8
c. Trình tự và phương pháp hạch toán: 8
II. Tổ chức hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ: 10
1. Khái niệm, nhiệm vụ hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ: 10
2. Sự hình thành và sử dụng qũy BHXH, BHYT, KPCĐ: 11
3. Nội dung hạch toán: 12
III. Hạch toán các khoản thu nhập khác của người lao động: 14
IV. Chứng từ , sổ sách dùng để hạch toán tiền lương,
BHXH, BHYT, KPCĐ: 14
1. Chứng từ dùng để hạch toán: 14
a. Bảng chấm công 15
b. Bảng thanh toán tiền lương 15
c. Phiếu nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội 15
d. Bảng thanh toán bảo hiểm xã hội 16
e. Bảng thanh toán tiền thưởng 16
f. Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 16
g. Phiếu báo làm thêm giờ 16
h. Hợp đồng giao khoán: 17
i. Biên bản điều tra tai nạn lao động 17
2. Sổ sách dùng để hạch toán: 17
CHƯƠNG II: Thực trạng hạch toán tiền lương và
các khoản trích theo lương tại công ty viễn thông Hà nội 22
I. Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của Công ty
ảnh hưởng đến công tác kế toán: 22
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty: 22
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 23
3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán: 27
II. Thực trạng lao động, phân phối tiền lương tại Công ty: 29
1. Các loại lao động trong công ty 29
2. Các hình thức trả lương hiện nay ở công ty: 30
3. Thực trạng phân phối tiền lương tại Công ty trong ba năm gần đây: 30
III. Hạch toán tiền lương chính sách: 32
IV. Hạch toán tiền lương khoán: 35
V. Hạch toán BHXH phải trả cho người lao động
và các khoản tiền thưởng, trợ cấp cho người lao động: 41
VI. Hạch toán các khoản trích theo lương 42
1. Trích lập các quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ 42
2. Các tài khoản sử dụng để hạch toán các khoản trích theo lương 43
3. Hạch toán các khoản trích theo lương : 43
VII.Trình tự hạch toán lương: (Lương chính sách và lương khoán) 47
1. Tính ra tiền lương phải trả CNV 47
2. Tạm ứng lương 49
CHƯƠNG III
Phương hướng hoàn thiện tiền lương
với việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động 59
I. Đánh giá chung về tình hình hạch toán tiền lương
và các khoản trích theo lương 59
1. Ưu điểm 60
2. Nhược điểm: 60
II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương
tại Công ty viễn thông Hà nội 62
1. Tạo nguồn tiền lương 62
2. Xây dựng và thực hiện các hình thức trả lương hợp lý 63
3. Công tác ghi sổ kế toán cần chi tiết và kịp thời hơn nữa 64
4. Tổ chức tốt công tác phân tích tình hình sử dụng quỹ lương 65
III. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng lao động: 65
Kết luận 67
Danh mục tài liệu tham khảo 68k137


Xem Thêm: Công ty Viễn thông Hà Nội hạch toán tiền lương và các khoản trích
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công ty Viễn thông Hà Nội hạch toán tiền lương và các khoản trích sẽ giúp ích cho bạn.