Thực trạng hạch toán tiền lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hoàng Hà


MỤC LỤC

Lời nói đầu
Chương I. Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
I. Khái niệm và các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương 4
1. Khái niệmvề tiền lương 4
2. Vai trò của tiền lương .5
3. Quỹ tiền lương, Quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Kinh phí công đoàn. 6
4. Các nhân tố ảnh hưởng 8
II. Các hình thức trả lương 10
1. Trả lương theo thời gian 11
2. Trả lương theo sản phẩm .12
III.Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 14
1. Khái niệm .14
2. Nội dung hạch toán và phương pháp hạch toán .15
3. Ý nghĩa của hạch toán tiền lương 23
Chương II. Thực trạng hạch toán tiền lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hoàng Hà 24
I. Tổng quan về công ty 24
1. Sự hình thành và phát triển của công ty 24
2. Nguồn lực .26
2.1. Lao động
2.2. Vốn và cơ sở vật chất.
3. Tổ chức quản lí 29
4. Đặc điểm kinh doanh .37
II. Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 38
1.Các nhân tố ảnh hưởng tới hạch toán tiền lương 38
2.Nội dung hạch toán 44
2.1. Hạch toán lao động.
2.2. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
2.3. Hạch toán các khoản chi từ quỹ phúc lợi.
III. Đánh giá về công tác tiền lương tại công ty .44
1.Ưu điểm
2. Nhược điểm
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương
của công ty .51
I. Định hướng phát triển của công ty
1. Định hướng chung
2. Định hướng của công tác tiền lương .52
II. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương của công ty 55
Kết luận.
k131


Xem Thêm: Thực trạng hạch toán tiền lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hoàng Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng hạch toán tiền lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hoàng Hà sẽ giúp ích cho bạn.