Công ty TNHH Tiến Đạt thực trạng hạch toán tiền lương


MỤC LỤC

Lời nói đầu 3
Chương I. Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 4
I. Khái niệm và các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương 4
1. Khái niệmvề tiền lương 4
2. Vai trò của tiền lương . 5
3. Quỹ tiền lương, Quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Kinh phí công đoàn. 7
4. Các nhân tố ảnh hưởng 9
II. Các hình thức trả lương 11
1. Trả lương theo thời gian 13
2. Trả lương theo sản phẩm . 14
III.Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 16
1. Khái niệm . 16
2. Nội dung hạch toán và phương pháp hạch toán . 18
3. Ý nghĩa của hạch toán tiền lương 27
Chương II. Thực trạng hạch toán tiền lương tại Công ty TNHH Tiến Đạt 29
I. Tổng quan về công ty 29
1. Sự hình thành và phát triển của công ty 29
2. Nguồn lực . 30
2.1. Lao động 30
2.2. Vốn và cơ sở vật chất 32
3. Tổ chức quản lí 34
4. Đặc điểm kinh doanh . 42
II. Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 42
1.Các nhân tố ảnh hưởng tới hạch toán tiền lương 43
2.Nội dung hạch toán 44
2.1. Hạch toán lao động. 44
2.2. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 51
2.3. Hạch toán các khoản chi từ quỹ phúc lợi. 55
III. Đánh giá về công tác tiền lương tại công ty . 57
1.Ưu điểm 57
2. Nhược điểm 57
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương
của công ty . 59
I. Định hướng phát triển của công ty 59
1. Định hướng chung 59
2. Định hướng của công tác tiền lương . 59
II. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương của công ty 61
Kết luận. 64k119


Xem Thêm: Công ty TNHH Tiến Đạt thực trạng hạch toán tiền lương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công ty TNHH Tiến Đạt thực trạng hạch toán tiền lương sẽ giúp ích cho bạn.