Thực trạng về quản lý tiền lương ở Viện chiến lược và chương trình giáo dục


MỤC LỤC

PHẦN I: MỞ ĐẦU 1
PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG Ở VIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC 2
I. Giới thiệu về Viện chiến lược và Chương trình giáo dục 2
1. Sự ra đời của Viện 2
2. Chức năng và nhiệm vụ của Viện chiến lược và Chương trình giáo dục 2
2.1. Chức năng 2
2.2. Nhiệm vụ 3
3. Quá trình phát triển hoạt động của Viện 4
4. Kết quả hoạt động của Viện chiến lược và Chương trình giáo dục 5
5. Cơ cấu tổ chức 6
II. Thực trạng về quản lý lao động - tiền lương ở Viện chiến lược và Chương trình giáo dục 8
1. Đặc điểm về lao động ở Viện 8
1.1. Vấn đề lao động ở Viện 8
1.2. Cơ cấu lao động 8
1.3. Số lượng lao động 9
1.4. Chất lượng lao động ở Viện 11
1.5. Các hình thức tổ chức quản lý lao động của Viện 12
2. Vấn đề tiền lương của Viện 12
2.1. Phương pháp tính quỹ lương của Viện 12
2. Hình thức trả lương ở Viện. 14
3. Nhận xét chung 15
PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG CỦA VIỆN 16
I. Phương hướng phát triển của Viện 16
II. Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý lao động tiền lương ở Viện chiến lược và Chương trình giáo dục 16
KẾT LUẬN 19k104


Xem Thêm: Thực trạng về quản lý tiền lương ở Viện chiến lược và chương trình giáo dục
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng về quản lý tiền lương ở Viện chiến lược và chương trình giáo dục sẽ giúp ích cho bạn.