Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Pin Hà Nội

MỤC LỤC
Lời mở đầu 1
Chương I: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 3
I. Bản chất, nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 3
1. Chi phí sản xuất 3
2. Giá thành sản phẩm 7
3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 9
4. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 9
II. Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất 10
1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất 10
2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất 11
III. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp công nghiệp 21
1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp 21
2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo phương pháp sản lượng hoàn thành tương đương 21
3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí định mức 22
IV. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm 22
1. Đối tượng tính giá thành 22
2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 23
3. Hệ thống sổ kế toán 26
Chương II: Thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty pin Hà Nội 30
I. Giới thiệu tổng quan về Công ty pin Hà Nội 30
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty pin Hà Nội 30
2. Tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất kinh doanh 32
3. Quy trình công nghệ sản xuất 35
4. Tổ chức bộ máy kế toán 36
III. Thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty pin Hà Nội 37
1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất 38
2. Thực tế phương pháp kế toán chi phí sản xuất 39
3. Tổng hợp chi phí sản xuất toàn công ty 63
4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 64
5. Thực tế về công tác tính giá thành ở Công ty pin Hà Nội 64
Chương III: Một số nhận xét và ý kiến đề xuất nhằm cải tiến và hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty pin Hà Nội 68
I. Những nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty pin Hà Nội 68
1. Ưu điểm 68
2. Những tồn tại 69
II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành ở Công ty pin Hà Nội 70
III. Các giải pháp để khắc phục những hạn chế đã nêu trên 75
Kết luận 77k88


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Pin Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Pin Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.