HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC


PHẦN I:
KHẢO SÁT TỔNG HỢP VỀ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG
CỦA CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU

I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 4
1- Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 4
2- Tình hình phát triển của công ty trong những năm qua 5
II. Công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty 6
1- Nhiệm vụ sản xuất 6
2- Tình hình sử dụng máy móc thiết bị 7
III. Bộ máy quản lý của công ty 7
1- Bộ máy quản lý gồm 8
2- Chức năng nhiệm vụ củ bộ máy quản lý 8
IV. Cơ cấu sản xuất 11
1- Nguyên tắc hình thành các bộ phận sản xuất 11
2- Ưu nhược điểm của cơ cấu trên 11

PHẦN II :
HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC

I. Xây dựng chiến lược 15
1. Tiến độ khoa học kỹ thuật 15
2. Yêu cầu của khách hàng 15
II. Triển khai chiến lược 16
1. Xây dựng chiến lược 16
2. Triển khai kế hoạch 16
2.1. Xem xét việc triển khai kế hoạch 17
2.2. Mục tiêu chất lượng và kinh doanh 17
2.3. Dự báo về các kết quả hoạt động 18

PHẦN III.
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRONG CÔNG TY

I. Các thông tin làm việc 20
II. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 20
III. Phúc lợi và sự thoả mãn của người lao động 23
IV. Phương pháp đánh giá thành tích 23
1. Với tập thể 23
2. Với cá nhân 25
V. Tình hình về lao động – tiền lương – NSLĐ 25

PHẦN IV.
CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG CỦA
CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU
I. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm 29
1.Con người 29
2. Máy móc thiết bị 30
3. Tổ chức phục vụ nơi làm việc 31
II.Tình hình chất lượng sp của
công ty may đáp cầu năm 2002 31
III. Đánh giá chất lượng sp tại các đơn vị sx 32
IV. Quá trình kiểm soát chất lượng 33
1.Kiểm tra chất lượng của nguyên phụ liệu 33
2. Kiểm tra chất lượng của sản phẩm 34

PHẦN V:
KẾ HOẠCH VỀ LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

PHẦN VI.
QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT

I. Lập kế hoạch sản xuất 42
II. Giao kế hoạch sản xuất 42
III. Phương pháp lập kế hoạch tác nghiệp và điều độ sx 42
1. Quá trình thiết kế 44
2. Tiếp nhận thông tin 45
3. Thiết kế mẫu 46
4. Cắt và may mẫu 46
5. Kiểm soát quá trình sản xuất 46
IV. Kế hoạch sản xuất một loại sản phẩm 47

PHẦN VII:
QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

I. PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN 50
II.PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN 53
1. Khả năng thanh toán 54
2.Cơ cấu vốn 56
3.Cơ cấu tài chính 57
4. Khả năng hoạt động. 59
PHẦN VIII:
QUẢN TRỊ MARKETING

I.Thị trường và công tác nghiên cứu thị trường 63
II.Công tác Marketing của Công ty 63
1,Chính sách sản phẩm 63
2,Chính sách giá 64
3,Chính sách phân phối và tiêu thụ 65
4,Các biện pháp đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm 65

PHẦN IX :
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TSCĐ
K57


Xem Thêm: Hoạch định chiến lược
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạch định chiến lược sẽ giúp ích cho bạn.