chi phí NVL tại công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh


Phần I: Khái quát chung về công tác quản lý chi phí NVL của công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh.
Phần II: Thực trạng công tác quản lý chi phí NVL tại công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh.
Phần III: Đánh giá trung về một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi phí NVL tại công ty khoáng chất sản và thương mại Hà Tĩnh.


Báo cáo Quản lýMỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ NVL CỦA CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH 3
I. Sự cần thiết phải tổ chức công tác quản lý chi phí nguyên vật liệu (NVL) trong các doanh nghiệp sản xuất 3
1. Khái niệm về đặc điểm của NVL 3
2.Vai trò của NVL trong SXKD 3
II. Phân loại và đánh giá NVL 4
1. Phân loại NVL 4
2. Đánh giá NVL 5
2.1. Đánh giá NVL nhập kho 5
2.2. Đánh giá NVL xuất kho 6
PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NVL TẠI CÔNG TY KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH 8
I. Khái quát chung về công ty khoáng sản và thương mại hà Tĩnh 8
1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty 8
2. Đặc điểm quy trình công nghệ. 11
3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 11
3.1. Ban giám đốc 12
3.2. Bộ máy giúp việc của giám đốc Công ty. 13
II. Thực trạng công tác quản lý về chi phí NVL tại công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh 15
1. Đặc điểm nguyên vật liệu 16
2. Phân loại NVL và công tác quản lý 16
2.1. Phân loại vật liệu 16
2.2. Công tác quản lý 16
3. Đánh giá vật liệu ở Công ty 17
4. Thủ tục nhập, xuất kho tại Công ty 26
4.1. Thủ tục nhập kho 26
PHẦN III: ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NVL TẠI CÔNG TY KHOÁNG SẢN 35
I. Đánh giá chung vê công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty khoáng sản và thương Mại Hà Tĩnh 35
1. Những mặt ưu điểm 36
2. Những mặt còn tồn tại 36
KẾT LUẬN 41
PHỤ LỤC 42
TÀI LIỆU THAM KHẢO 44
KÝ HIỆU CÁC TỪ VIẾT TẮT 45k41


Xem Thêm: chi phí nguyên vật liệu tại công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu chi phí nguyên vật liệu tại công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh sẽ giúp ích cho bạn.