Công tác quản lý tiền lương tại Xí nghiệp giống gia súc - gia cầm - Bắc ninh

MỞ ĐẦU
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG
I. Khái niệm về tiền lương.
II. Nguyên tắc tính lương
III. Phương pháp tính lương
IV. Các hình thức trả lương
IV.1. Trả lương theo thời gian
IV.2. Tiền lương theo sản phẩm
IV.3. Tiền lương khoán
PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP GIỐNG GIA SÚC - GIA CẦM - BẮC NINH
I. Giới thiệu chung về xí nghiệp giống gia súc - gia cầm
I.1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp.
I.2. Chức năng, nhiệm vụ của xí nghiệp
I.3. Tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp
II. Thực trạng công tác quản lý tiền lương của xí nghiệp trong những năm gần đây
II.1. Tổ chức lao động của xí nghiệp
II.2. Hình thức trả lương và cơ chế tiền lương
II.2.1. Hình thức trả lương theo thời gian

II.2.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm
II.2.2.1. Lượng sản phẩm cá nhân trực tiếp
II.2.2.2. Lương sản phẩm cá nhân gián tiếp
II.2.2.3. Hình thức lương sản phẩm khoán
II.2.2.4. Hình thức lương sản phẩm luỹ tiến
II.2.2.5. Lượng sản phẩm có thưởng

II.2.3. Tiền thưởng
PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP GIỐNG GIA SÚC - GIA CẦM - BẮC NINH
I. Nhận xét chung
I.1. Ưu điểm của việc thực hiện công tác tiền lương của xí nghiệp.
I.1.1. Về tạo nguồn tiền lương
I.1.2. Phân phối quỹ lương
I.1.2.1. Đối với các bộ phận sản xuất
I.1.2.2. Đối với cá nhân người lao động
I.1.2.3. Đối với bộ máy gián tiếp
I.2. Những mặt tồn tại
I.2.1. Đơn giá cho một đơn vị sản phẩm
I.2.2. Trả lương cho khối gián tiếp
II. Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại xí nghiệp giống gia súc - gia cầm - Bắc ninh
II.1. Về công tác quản lý tiền lương nói chung của xí nghiệp
II.2. Về chuyên đề công tác quản lý tiền lương
II.3. Một số kiến nghị đề xuất
KẾT LUẬN K32
Tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Công tác quản lý tiền lương tại Xí nghiệp giống gia súc - gia cầm - Bắc ninh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác quản lý tiền lương tại Xí nghiệp giống gia súc - gia cầm - Bắc ninh sẽ giúp ích cho bạn.