Doanh thu, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
NỘI DUNG 2
Phần 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN MAI LINH HÀ NỘI .2
1. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội ảnh hưởng đến hạch toán doanh thu, xác định kết quả kinh doanh. 2
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 2
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 2
1.1.2 Nhiệm vụ của Công ty 3
1.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty 3
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 4
1.2.1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 4
1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban 4
1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty. 7
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. 7
2.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi kế toán 8
2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của kế toán trưởng: 8
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của kế toán tổng hợp 9
2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thủ quỹ 10
2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán tiền mặt 10
2.1.5. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán Ngân hàng 10
2.1.6. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán Doanh thu 11
2.1.7. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán lương 11
2.1.8. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán lập bảng kê tổng quát 12
2.1.9. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán Doanh thu ngày 12
2.1.10. Chức năng, nhiệm vu, quyền hạn của Kế toán công nợ tiền lương 12
2.1.11. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Kế toán Xử lý tai nạn 13
2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty 13
2.2.1. Hệ thống chứng từ kế toán 13
2.2.2. Hệ thống tài khoản kế toán: 15
2.2.3. Hệ thống sổ sách kế toán 21
2.2.4. Hệ thống báo cáo kế toán 25
Phần 2 28
THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN DOANH THU, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH HÀ NỘI 28
1. Các hình thức tiêu thụ và phương thức thanh toán 28
2. Kế toán Doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ 29
2.1.Kế toán Doanh thu bán hàng 29
2.1.1.Chứng từ kế toán sử dụng 29
2.1.2.Tài khoản kế toán sử dụng 29
2.1.3. Trình tự kế toán Doanh thu 29
2.2. Kế toán các khoản giảm trừ Doanh thu. 41
2.3. Kế toán thuế GTGT 41
2.4. Kế toán giá vốn hàng bán. 43
2.5. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 48
2.6. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ 54
Phần 3 60
HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN DOANH THU, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH HÀ NỘI 60
2.1 Sự cần thiết và nguyên tắc hoàn thiện hạch toán doanh thu, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội 60
2.2 Đánh giá hạch toán doanh thu, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội 62
2.2.1. Nhận xét chung 62
2.2.2. Nhận xét cụ thể 63
2.2.3. Về hình kế toán thức 63
2.2.4 Kế toán doanh thu 63
2.2.5. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 63
2.2.6. Về việc áp dụng phần mềm kế toán 64
2.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán doanh thu, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội 64
2.4 Phương hướng nâng cao lợi nhuận tại công ty Mai Linh Hà Nội: 65kt26


Xem Thêm: Doanh thu, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Doanh thu, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Mai Linh Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.