Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác dịnh kết quả tiêu thụ thành phẩm


PhầnI: Lý luận chung về công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp.
Phần II:Thực trạng kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác dịnh kết quả tiêu thụ thành phẩm ở tổng công ty rau quả việt nam.
Phần III: Một số kiến nghị hoàn thiện kế toán thành phẩm ,tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá ở tổng công ty.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
Phần I: Lí luận chung về thành phẩm,tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp. 3
1.1 -Lí luận chung về thành phẩm. 3
1.1.1 -Đặc điểm của thành phẩm 3
1.1.2 -Tính giá thành 5
1.1.3 -Kế toán thành phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên 7
1.1.4 -Kế toán thành phẩm theo phương pháp kiểm kê đinh kì. 10
1.2-Lý luận chung về tiêu thụ thành phẩm 11
1.2.1-Khái niệm tiêu thụ thành phẩm và tầm quan trong của hoạt động tiêu thụ hành phẩm trong nền kinh tế thị trường. 11
1.2.1.1-Khái niệm tiệu thụ thành phẩm. 11
1.2.1.2 -Tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ thành phẩm. 12
1.2.2.- Mục đích, ý nghĩa. 13
1.2.3-Các phương thức tiêu thụ thành phẩm. 13
1.2.3.1-Phương thức bán buôn. 13
1.2.3.2- Phương thức bán lẻ: 15
1.2.3.3- Phương thức bán hàng trả góp. 16
1.2.3.4- Phương thức bán hàng thông qua đại lý 16
1.2.3.5- Phương thức bán hàng theo hợp đồng thương mại. 17
1.2.3.6- Phương thức bán hàng theo hình thức hàng đổi hàng. 17
1.2.4- Các phương thức thanh toán 17
1.2.4.1 -Thanh toán bằng tiền 17
1.2.4.2- Thanh toán không dùng tiền mặt 17
1.3-Hạch toán nghiệp vụ xác định kết quả tiêu thụ 17
1.3.1-Giá vốn hàng bán 17
1.3.1.1-Trị giá vốn hàng xuất kho để bán 18
1.3.1.2-Kế toán chi phí bán hàng. 21
1.3.1.3-Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 23
1.3.2 -Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu 26
1.4-Hình thức kế toán sử dụng 33
Phần II:Thực trạng kế toán thành phẩm,tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại tổng công ty rau quả việt nam. 40
2.1 -Khái quá chung về tổng công ty rau quả việt nam. 40
2.1.1 -Lịch sử hình thành và phát triển của tổng công ty rau quả việt nam. 40
2.1.2-Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của tổng công ty rau quả việt nam. 41
2.1.3 -Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại tổng công ty rau quả việt nam. 50
2.2 -Thực trạng kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại tổng công ty rau quả việt nam. 51
2.2.1-Các chính sách của đơn vị. 51
2.2.1.1-Các hình thức bán hàng tại tổng công ty rau quả việt nam. 51
2.2.1.2 -Chính sách giá cả. 51
2.2.1.3-Phương pháp tính giá vốn bán thông thường 53
2.2.1.4-Trình tự ghi sổ kế toán. 59
2.2.2-Hạch toán kế toán tiêu thụ tại tổng công ty rau quả việt nam. 60
2.2.2.1-Tài khoản sử dụng. 61
2.2.2.2-Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu. 65
2.2.3-Kế toán chi phí bán hàng. 68
2.2.4- Kế toán chi phí quản ký doanh nghiệp. 68
2.2.5 -Kế toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm. 70
Phần III: Một số kiến nghị kế toán thành phẩm,tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại tổng công ty rau quả việt nam. 74
3.1 -Nhận xét đánh giá về kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại tổng công ty rau quả việt nam. 74
3.2-Một số kiến nghị hoàn thiện về kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ . 75
Kết Luận: 77KT19


Xem Thêm: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác dịnh kết quả tiêu thụ thành phẩm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác dịnh kết quả tiêu thụ thành phẩm sẽ giúp ích cho bạn.