Khoản trích theo lương ở Xí nghiệp Thoát nước số 3 thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội


Phần I: Những lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở doanh nghiệp.
Phần II: Tình hình tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Xí nghiệp thoát nước số 3 trực thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội.
Phần III: Đánh giávề tổ chức kế toán của Xí nghiệp Thoát nước số 3 thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN THỨ NHẤT. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở DOANH NGHIỆP 3
I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM TIỀN LƯƠNG, NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 3
1. Khái niệm tiền lương và bản chất kinh tế của tiền lương 3
2. Đặc điểm của tiền lương 4
3. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 5
II. CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG, QUỸ TIỀN LƯƠNG, QUỸ BHXH 6
1. Các hình thức tiền lương 6
2. Quỹ tiền lương 11
3. Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn 13
III. HẠCH TOÁN SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN VÀ KẾT QUẢ LAO ĐỘNG 15
1. Hạch toán số lượng lao động 15
2. Hạch toán thời gian lao động 15
3. Hạch toán kết quả lao động 16
4. Hạch toán thanh toán lương với người lao động 17
IV. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 19
1. Hạch toán tổng hợp tiền lương và tình hình thanh toán với người lao động 19
2. Hạch toán tổng hợp các khoản trích theo lương và tính toán tiền lương nghỉ phép 21
3. Tổ chức hạch toán tổng hợp về tiền lương và các khoản trích theo lương 24
PHẦN THỨ HAI. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở XÍ NGHIỆP THOÁT NƯỚC SỐ 3 THUỘC CÔNG TY THOÁT NƯỚC HÀ NỘI 26
I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY THOÁT NƯỚC HÀ NỘI 26
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Thoát nước 26
2. Tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 28
a) Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty thoát nước Hà Nội 28
b) Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thoát nước Hà Nội 32
3. Tổ chức hạch toán kế toán tại Xí nghiệp thoát nước số 3 thuộc Công ty thoát nước Hà Nội 34
II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở XÍ NGHIỆP THOÁT NƯỚC SỐ 3 THUỘC CÔNG TY THOÁT NƯỚC HÀ NỘI 38
1. Quy mô và cơ cấu lao động 38
2. Các hình thức trả lương và phạm vi áp dụng 38
a. Trả lương theo thời gian 38
b. Trả lương khoán 39
3. Tổ chức hạch toán tiền lương và tính lương, BHXH phải trả công nhân viên. 39
a. Hạch toán lao động 39
b. Hạch toán tiền lương 40
c. Hạch toán các khoản trích theo lương 47
4. Kế toán tổng tiền lương và các khoản trích theo lương 49
PHẦN THỨ BA: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA XÍ NGHIỆP THOÁT NƯỚC SỐ 3 THUỘC CÔNG TY THOÁT NƯỚC HÀ NỘI 60
1. Một số nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 60
a) Ưu điểm: 60
b) Nhược điểm 63
2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp thoát nước số 3 63
KẾT LUẬN 65
TÀI LIỆU THAM KHẢO 66KT18
PHẦN THỨ NHẤT
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở DOANH NGHIỆP


Xem Thêm: Khoản trích theo lương ở Xí nghiệp Thoát nước số 3 thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Khoản trích theo lương ở Xí nghiệp Thoát nước số 3 thuộc Công ty Thoát nước Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.