chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Thăng Long


Phần I : Tổng quan chung và đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty may Thăng Long.
Phần II: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty may Thăng Long.
Phần III: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

MỤC LỤC
TRANG
PHẦN I: TỔNG QUAN CHUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY MAY THĂNG LONG
I/ Quá trình thành lập và đặc điểm kinh doanh của công ty:
1. Quá trình thành lập 33


3
2. Đặc điểm kinh doanh 6
2.1 Ngành nghề kinh doanh 6
2.2 Sản phẩm, hàng hoá 7
2.3 Thị trường 8
2.4 Nguồn nhân lực 9
3. Vốn, tài sản của công ty 11
4. Kết quả kinh doanh trong một số năm gần đây 13
II/ Đặc điểm tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh:
1. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm: 15

15
2. Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh: 16
2.1 Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh ở cấp công ty: 17
PHẦN II : THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY THĂNG LONG
I/ Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán:
1. Tổ chức bộ máy kế toán:
Phòng kế toán tài vụ tại Công ty

20


20

20

Tại các xí nghiệp thành viên: 22
2. Chế độ kế toán áp dụng: 24
3. Hình thức sổ kế toán 28
II/ Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty May Thăng Long :
1. Hạch toán chi phi nguyên vật liệu trực tiếp 3030
2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 32
3. Hạch toán chi phí sản xuất chung 33
4. Hạch toán chi phí thuê gia công
34
5. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo các đối tượng: 35
PHẦN III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY MAY THĂNG LONG:
I. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty May Thăng Long.
1. Mặt thuận lợi trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty may Thăng Long
57
57
57
2. Mặt tồn tại cần khắc phục 58
II. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1. Những yêu cầu đối với công tác hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 59
59
2. Những phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp CPXS và tính giá thành sản phẩm tại Công ty May Thăng Long
60

2.1 Xây dựng hệ thống tài khoản kế toán chi tiết: 60
2.2 Tổ chức hạch toán tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất 63
2.3 Về hạch toán NVL nhận gia công 65
2.4 Về sử dụng các sổ chi tiết chi phí NVLTT, chi phí NCTT, và chi phí SXC. 65
2.5. Về đánh giá sản phẩm dở dang 66
Kết luận 71
kt11


Xem Thêm: chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Thăng Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Thăng Long sẽ giúp ích cho bạn.