sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á


MỤC LỤC

lời nói đầu 1
Phần I 3
lý luận chung về hoạch toán tài sản cố định 3
tại các doanh nghiệp 3
I. Khái quát chung về TSCĐ 3
1. Khái niệm và đặc điểm của TSCĐ 3
1.1. Khái niệm về TSCĐ 3
1.2. Đặc điểm của TSCĐ 4
2. Phân loại TSCĐ 4
2.1. Theo hình thái biểu hiện 4
2.2. Theo quyền sở hữu 6
2.3. Theo nguồn hình thành 7
2.4. Theo công dụng và tình hình sử dụng 7
3. Đánh giá TSCĐ 8
II. Hạch toán biến động tscđ 10
1. Vai trò và nhiệm vụ của hạch toán TSCĐ. 10
2. Tài khoản sử dụng 11
3. Hạch toán chi tiết TSCĐ 13
4. Hạch toán tình hình biến động TSCĐ 15
4.1. Hạch toán tăng TSCĐ hữu hình 15
4.2. Hạch toán giảm TSCĐ hữu hình 18
4.4 Hạch toán TSCĐ đi thuê và cho thuê 21
5.3 Hạch toán tăng giảm TSCĐ vô hình 25
5. Hạch toán khấu hao TSCĐ 30
5.1. Bản chất của khấu hao TSCĐ 30
5.2. Các phương pháp tính khấu hao 30
5.3. Một số quy định về tính khấu hao TSCĐ theo chế độ hiện hành. 33
5.4 Hạch toán khấu hao TSCĐ 34
6. Hạch toán sửa chữa TSCĐ 36
Phần II 37
Thực trạng tổ chức công tác kế toán tài sản cố định ở công ty cổ phần du lịch và thương mại đông nam á 38
I/ Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức công tác kế toán ở công ty cổ phần du lịch và thương mại đông nam á 38
1. Khái quát lịch sử phát triển của công ty. 38
2. Cơ cấu tổ chức quản lý 38
3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á. 45
4. Hình thức kế toán áp dụng 47
II. Tổ chức hạch toán chi tiết TSCĐ tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam á 49
A. Đặc điểm TSCĐ của Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam á 49
1. Phân loại TSCĐ 49
2. Đánh giá TSCĐ 50
3. Hiện trạng TSCĐ của Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á 50
B. Hạch toán chi tiết TSCĐ của công ty 51
III. Hạch toán tăng, giảm TSCĐ 52
1. Tổ chức hạch toán ban đầu của TSCĐ 52
2. Hạch toán TSCĐ ở Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á 53
2.1 Kế toán tăng TSCĐ 53
2.2 Kế toán giảm TSCĐ 58
3. Tổ chức hạch toán trên sổ chi tiết tổng hợp 64
IV. hạch toán khấu hao TSCĐ của công ty 69
v. tổ chức hạch toán sửa chữa tscđ tại công ty cổ phần du lịch và thương mại đông nam á. 72
Phần III 75
Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần du lịch và thương mại đông nam á 75
i. phân tích tình hình sử dụng TSCĐ của công ty 75
II. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác hạch toán TSCĐ tại công ty 76
III. Nhận xét chung tình hình của công ty. 76
1. Những ưu điểm nổi bật trong công tác kế toán tại công ty 77
2. Một số tồn tại trong tổ chức hạch toán TSCĐ tại công ty. 78
IV. Một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ ở Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam á 79
Kết luận 81KT3


Xem Thêm: sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu sử dụng tài sản cố định tại Công ty cổ phần Du Lịch và Thương Mại Đông Nam Á sẽ giúp ích cho bạn.