KT các nghiệp vụ thanh toán


Đơn vị: XN Mũ XK PHIẾU CHI Quyển số: 2
Địa chỉ: CG-HN Số: 510

Ngày 5/2/2004 Nợ: 331
Có: 111
Họ tên người nhận tiền: Công ty Đài Bắc
Địa chỉ: HN
Lý do chi: Mua khuy chỏm
Số tiền: 5.775.000. ( Viết bằng chữ ): Năm triệu bảy trăm bảy năm nghìn đồng chẵn.
Kèm theo 2 chứng từ gốc
Đã nhận đủ tiền
Ngày 5 tháng 2 năm 2004
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quĩ Người nhận tiền

Đơn vị: XN Mũ XK PHIẾU CHI Quyển số: 2
Địa chỉ: CG-HN Số: 511

Ngày 7/2/2004 Nợ: 152
Có: 111
Họ tên người nhận tiền: Công ty Bình Minh
Địa chỉ: HN
Lý do chi: Mua vải cotton
Số tiền:29.040.000. ( Viết bằng chữ ): Hai chín triệu không trăm linh bốn nghìn đồng chẵn.
Kèm theo 1 chứng từ gốc
Đã nhận đủ tiền

Ngày 7 tháng 2 năm 2004
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quĩ Người nhận tiền


Xem Thêm: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán các nghiệp vụ thanh toán sẽ giúp ích cho bạn.