Tên đề tài
Cách lập bảng Cân đối kế toán
số 111 : số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng dư nợ các TK 111, 112, 113

- Mã số 112 : số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư nợ chi tiết TK 121 (kỳ phiếu ngân hàng, tín phiêu kho bạc .có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua)

- Mã số 121 : số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng dư nợ TK 121, 128 (sau khi trừ số liệu MS 112)

- Mã số 129 : số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư có TK 129. Ghi số âm

- Mã số 131 : số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư nợ chi tiết TK 131 (chi tiết các khoản phải thu khách hàng ngắn hạn)

- Mã số 132 : số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư nợ chi tiết TK 331

- Mã số 133 : số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư nợ chi tiết TK 1368

- Mã số 134 : số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư nợ TK 337

- Mã số 135 : số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư nợ các TK 1385, 1388, 334, 338 (chi tiết các khoản phải thu ngắn hạn)

- Mã số 139 : số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư có chi tiết TK 139 (chi tiết các khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi). Ghi số âm

- Mã số 141 : số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư nợ các TK 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158

- Mã số 149 : số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư có TK 159. Ghi số âm


Xem Thêm: Cách lập bảng cdkt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cách lập bảng cdkt sẽ giúp ích cho bạn.