Tên đề tài
Đánh giá, nhận xét hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác kế toán tại công tyMỞ ĐẦU

Trong bối cảnh hiện nay khi Việt Nam đó là thành viờn của Tổ chức thương mại Thế giới WTO, mức độ cạnh tranh giữa cỏc doanh nghiệp trong nước và nước ngoài ngày càng gay gắt. Để tồn tại và phỏt triển trong môi trường như vậy, việc duy trỡ và thu hỳt thờm nhiều nguồn đầu tư trở nờn bức thiết đối với cỏc doanh nghiệp trong nước. Muốn vậy thỡ việc minh bạch tài chớnh tạo niềm tin cho các nhà đầu tư là điều kiờn tiờn quyết đối với cỏc doanh nghiệp trong nước. Điều này lại trở thành ỏp lực cho cỏc cụng ty kiểm toán cũng như các kiểm toán viên. Để cú thể phỏt hành ra những bỏo cỏo kiểm toán đáng tin cậy và đáp ứng được yờu cầu của thị trường thỡ ngoài việc nắm vững cỏc kĩ thuật kiểm toỏn cỏc kiểm toỏn viờn cần phải nắm vững nghiệp vụ kế toỏn tại cỏc doanh nghiệp. Điều này lại càng quan trọng đối với cỏc sinh viờn chuyờn ngành kiểm toỏn. Chớnh vỡ vậy. chương trỡnh kiến tập tỡm hiểu về cụng tỏc kế toỏn tại cỏc doanh nghiệp là một cơ hội tốt cho cỏc sinh viờn tiếp cận thực tế. Tiếp cận thực tế, sinh viên có cơ hội tỡm hiểu và nắm bắt cụng việc kế toỏn thực tế đang diễn ra tại từng doanh nghiệp cụ thể. Từ đó tạo nền tảng vững chắc cho việc học chuyờn ngành kiểm toán cũng như thực tập kiểm toỏn sau này của sinh viờn.
Để có được cỏi nhỡn bao quỏt nhất về cỏc phần hành kế toán được học trong trường, em đó lựa chọn doanh nghiệp sản xuất là nơi kiến tập – Cụng ty Xe lửa Gia Lõm, doanh nghiệp có hơn 100 năm lịch sử.

Cấu trỳc bỏo cỏo kiến tập tại Cụng ty gồm:
- Chương 1: Tổng quan về Cụng ty Xe lửa Gia Lõm
- Chương 2: Công tỏc kế toỏn tại Cụng ty Xe lửa Gia Lõm
- Chương 3: Đỏnh giỏ, nhận xột hoạt động sản xuất kinh doanh và cụng tỏc kế toỏn tại cụng ty

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XE LỬA GIA LÂM 2
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Xe lửa Gia Lâm: 2
1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh: 2
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban: 3
1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý: 3
1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban: 5
1.4. Quy trình quản lý công nghệ: 13

CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XE LỬA GIA LÂM 16
2.1. Bộ máy kế tóan của Công ty Xe lửa Gia Lâm: 16
2.1.1. Kế toán trưởng: 17
2.1.2. Phó phòng: 17
2.1.3. Chuyên viên kế toán tiền mặt, thanh toán nội bộ, vật liệu 18
2.1.4. Chuyên viên Kế toán Tài sản cố định – tiêu thụ – vật liệu: 19
2.1.5. Chuyên viên kế toán ngân hàng, thanh toán công nợ phải thu phải trả: 19
2.1.6. Thủ quỹ – chuyên viên kế toán vật liệu: 20
2.2. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng: 21
2.2.1. Chính sách kế toán áp dụng: 22
2.2.2. Tình hình vận dụng chế độ chứng từ kế toán: 23
2.2.3. Tình hình vận dụng chế độ tài khoản kế toán: 25
2.2.4. Tình hình vận dụng chế độ sổ kế toán: 30
2.2.5. Tình hình vận dụng báo cáo kế toán: 31
2.3. Các phần hành kế toán chủ yếu tại Công ty Xe lửa Gia Lâm 31
2.3.1. Kế toán vốn bằng tiền 31
2.3.2. Kế toán vật liệu, dụng cụ, sản phẩm 33
2.3.3. Kế toán tài sản cố định 34
2.3.4. Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương 35
2.3.5. Kế toán chi phí sản xuất - tính giá thành sản phẩm 37
2.3.6. Kế toán doanh thu 39
2.4. Kế toán tài sản cố định 41
2.4.1. Đặc điểm TSCĐ 41
2.4.2. Kế toán tổng hợp tài sản cố định hữu hình 44

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 56
3.1. Đánh giá, nhận xét về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: 56
3.2. Đánh giá, nhận xét về công tác kế toán tại công ty: 56

KẾT LUẬN 57Xem Thêm: Đánh giá, nhận xét hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác kế toán tại công ty
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá, nhận xét hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác kế toán tại công ty sẽ giúp ích cho bạn.