Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty


  CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH1
  1.1.KẾ TOÁN DOANH THU1
  1.1.1. Doanh thu bán hàng 1
  1.1.1.1. Khái niệm 1
  1.1.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu. 1
  1.1.1.3. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu. 1
  1.1.1.4. Chứng từ hạch toán. 2
  1.1.1.5. Tài khoản sử dụng. 2
  1.1.1.6. Phương pháp hạch toán. 3
  1.1.2. Các khoản giảm trừ doanh thu 3
  1.1.2.1. Chiết khấu thương mại 3
  1.1.2.1.1. Khái niệm 3
  1.1.2.1.2. Tài khoản sử dụng. 3
  1.1.2.1.3. Phương pháp hạch toán. 3
  1.1.2.2. Hàng bán bị trả lại 3
  1.1.2.2.1. Khái niệm 3
  1.1.2.2.2. Nguyên tắc hạch toán. 3
  1.1.2.2.3. Tài khoản sử dụng. 3
  1.1.2.2.4. Phương pháp hạch toán. 3
  1.1.2.3. Giảm giá hàng bán 3
  1.1.2.3.1. Khái niệm 3
  1.1.2.3.2. Nguyên tắc hạch toán. 3
  1.1.2.3.3. Tài khoản sử dụng. 3
  1.1.2.3.4. Phương pháp hạch toán. 3
  1.1.2.4 Sơ đồ hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu. 3
  1.1.3. Doanh thu nội bộ 3
  1.1.3.1 Khái niệm 3
  1.1.3.2 Tài khoản sử dụng. 3
  1.1.3.3. phương pháp hạch toán. 3
  1.1.4. Doanh thu hoạt động tài chính 3
  1.1.4.1. Khái niệm 3
  1.1.4.2. Nội dung ghi chép. 3
  1.1.4.3. Tài khoản sử dụng. 3
  1.1.4.4. Sơ đồ hạch toán. 3
  1.1.5. Thu nhập khác 3
  1.1.5.1. Khái niệm 3
  1.1.5.2. Tài khoản sử dụng. 3
  1.1.5.3. Chứng từ hạch toán. 3
  1.1.5.4. Sơ đồ hạch toán. 3
  1.2. KẾ TOÁN CHI PHÍ. 3
  1.2.1. Giá vốn hàng bán 3
  1.2.1.1. Khái niệm 3
  1.2.1.2. Tài khoản sử dụng. 3
  1.2.1.3. Các phương pháp tính giá xuất kho. 3
  1.2.1.4. Nội dung hạch toán. 3
  1.2.1.5. Sơ đồ hạch toán. 3
  1.2.2. Chi phí hoạt động tài chính 3
  1.2.2.1. Khái niệm 3
  1.2.2.2. Tài khoản sử dụng. 3
  1.2.2.3. Nội dung ghi chép. 3
  1.2.2.4. Sơ đồ hạch toán. 3
  1.2.3. Chi phí bán hàng 3
  1.2.3.1. Khái niệm 3
  1.2.3.2. Nguyên tắc hạch toán. 3
  1.2.3.3. Tài khoản sử dụng. 3
  1.2.3.4. Phương pháp hạch toán. 3
  1.2.4. Chi phí quản lý doanh nghiệp 3
  1.2.4.1. Khái niệm 3
  1.2.4.2. Chứng từ hạch toán. 3
  1.2.4.3. Tài khoản sử dụng. 3
  1.2.4.4. Phương pháp hạch toán. 3
  1.2.5. Chi phí khác 3
  1.2.5.1. Khái niệm 3
  1.2.5.2. Tài khoản sử dụng. 3
  1.2.5.3. Chứng từ hạch toán. 3
  1.2.5.4. Phương pháp và sơ đồ hạch toán. 3
  1.2.6. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 3
  1.2.6.1. Khái niệm 3
  1.2.6.2. Nguyên tắc hạch toán. 3
  1.2.6.3. Tài khoản sử dụng. 3
  1.2.6.4. Chứng từ hạch toán. 3
  1.2.6.5. Phương pháp hạch toán. 3
  1.2.3 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 3
  1.2.3.1 Khái niệm 3
  1.2.3.2. Tài khoản sử dụng 3
  1.3 LẬP BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 3
  1.3.1 Khái niệm 3
  1.3.2 Nội dung của báo cáo 3
  1.3.3 Kết quả hoạt động của một đơn vị 3
  1.3.4 Nội dung và kết cấu của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: 3
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ TOÀN THỊNH PHÁT TRẺ 3
  2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ TOÀN 3
  THỊNH PHÁT TRẺ 3
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 3
  2.1.1.1. Giới thiệu công ty. 3
  2.1.1.2 Sự hình thành và phát triển. 3
  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ 3
  2.1.2.1. Chức năng. 3
  2.1.2.2. Nhiệm vụ. 3
  2.1.3. Lĩnh vực hoạt động 3
  2.1.3.1. Lĩnh vực kinh doanh. 3
  2.1.3.2. Quy trình công nghệ. 3
  2.1.4. Cơ cấu tổ chức công ty 3
  2.1.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty. 3
  2.1.4.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận. 3
  2.1.5. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 3
  2.1.5.1. Tổ chức kế toán tại công ty. 3
  2.1.5.1.1. Nhiệm vụ của bộ máy kế toán. 3
  2.1.5.1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. 3
  2.1.5.1.3. Chức năng nhiệm vụ của từng phần hành. 3
  2.1.5.1.4. Quan hệ bộ phận kế toán với các bộ phận khác. 3
  2.1.5.2. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty. 3
  2.1.5.2.1. Hệ thống tài khoản. 3
  2.1.5.2.2. Niên độ kế toán. 3
  2.1.5.2.3. Vận dụng chế độ báo cáo kế toán. 3
  2.1.5.2.4. Đơn vị tiền tệ. 3
  2.1.5.2.5. Hình thức tổ chức công tác kế toán. 3
  2.1.5.2.6. Các phương pháp kế toán đang áp dụng. 3
  2.1.5.3. Hình thức sổ kế toán. 3
  2.1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm vừa qua. 3
  2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ TOÀN THỊNH PHÁT TRẺ 3
  2.2.1. Kế toán doanh thu 3
  2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 3
  2.2.1.1.1. Khái niệm 3
  2.2.1.1.2. Chứng từ hạch toán. 3
  2.2.1.1.3. Tài khoản sử dụng. 3
  2.2.1.1.4. Phương pháp hạch toán. 3
  2.2.1.1.5. Các nghiệp vụ phát sinh chủ yếu. 3
  2.2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 3
  2.2.1.3. Kế toán doanh thu nội bộ 3
  2.2.1.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 3
  2.2.1.4.1. Khái niệm 3
  2.2.1.4.2. Chứng từ hạch toán. 3
  2.2.1.4.3. Tài khoản sử dụng. 3
  2.2.1.4.4. Phương pháp hạch toán. 3
  2.2.1.4.5. Các nghiệp vụ phát sinh chủ yếu. 3
  2.2.1.5. Kế toán thu nhập khác 3
  2.2.1.5.1. Khái niệm 3
  2.2.1.5.2. Tài khoản sử dụng. 3
  2.2.1.5.3. Chứng từ hạch toán. 3
  2.2.1.5.4. Phương pháp hạch toán. 3
  2.2.2. Kế toán chi phí 3
  2.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán. 3
  2.2.2.1.1. Khái niệm 3
  2.2.2.1.2. Chứng từ hạch toán. 3
  2.2.2.1.3. Tài khoản sử dụng. 3
  2.2.2.1.4. Phương pháp hạch toán. 3
  2.2.2.1.5. Các nghiệp vụ phát sinh minh họa. 3
  2.2.2.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính 3
  2.2.2.2.1. Khái niệm 3
  2.2.2.2.2. Chứng từ hạch toán. 3
  2.2.2.2.3. Tài khoản sử dụng. 3
  2.2.2.2.4. Phương pháp hạch toán. 3
  2.2.2.2.5. Các nghiệp vụ phát sinh minh họa. 3
  2.2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng 3
  2.2.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 3
  2.2.2.4.1. Khái niệm 3
  2.2.2.4.2. Chứng từ hạch toán. 3
  2.2.2.4.3. Tài khoản sử dụng. 3
  2.2.2.4.4. Phương pháp hạch toán. 3
  2.2.2.4.5. Các nghiệp vụ phát sinh chủ yếu. 3
  2.2.2.5. Kế toán chi phí khác 3
  2.2.2.5.1. Khái niệm 3
  2.2.2.5.2. Chứng từ hạch toán. 3
  2.2.2.5.3. Tài khoản sử dụng. 3
  2.2.2.5.4. Phương pháp hạch toán. 3
  2.2.2.5.5. Các nghiệp vụ phát sinh chủ yếu. 3
  2.2.2.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 3
  2.2.2.6.1. Khái niệm 3
  2.2.2.6.2. Chứng từ hạch toán. 3
  2.2.2.6.3. Tài khoản sử dụng. 3
  2.2.2.6.4. Phương pháp hạch toán. 3
  2.2.2.6.5. Các nghiệp vụ phát sinh chủ yếu. 3
  2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 3
  2.2.3.1. Khái niệm 3
  2.2.3.2. Chứng từ hạch toán 3
  2.2.3.3. Tài khoản sử dụng 3
  2.2.3.4. Phương pháp hạch toán 3
  2.2.3.5. Các nghiệp vụ phát sinh chủ yếu 3
  2.2.4. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 3
  2.2.4.1 Khái niệm 3
  2.2.4.2 Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 3
  2.2.4.3. phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 3

  CHƯƠNG 3:CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ TOÀN THỊNH PHÁT TRẺ 3

  3.1. Nhận xét 3
  3.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán. 3
  3.1.2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ của bộ máy kế toán: 3
  3.1.3. Tổ chức công tác kế toán. 3
  3.1.3.1. Ưu điểm: 3
  3.1.3.2 Nhược điểm: 3
  3.1.3.3 Nhận xét chung về tình hình của công ty. 3
  3.2. Kiến nghị 3
  3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thiết Kế Toàn Thịnh Phát Trẻ. 3


  Xem Thêm: Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status