Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 12 - Vi

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 12 - Vi


  LỜI MỞ ĐẦU

  Ngày nay, trước sự hội nhập của nền kinh tế thế giới va khu vực để tồn tại và phát triển các Doanh nghiệp phải tìm ra cho mình một lối đi riêng, linh hoạt trong việc khai thác nguồn lực, khả năng sẵn có, đồng thời biết tận dụng cơ hội để đạt hiệu quả cao.
  Trong bất kỳ hoạt động sản suất kinh doanh nào cũng đòi hỏi phải có quản lý. Để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, doanh nghiệp sử dụng nhiều công cụ quản lý kinh tế khác nhau, trong đó kế toán luôn được coi là công cụ quan trọng và hiệu quả nhất. Không thể thiếu được trong hệ thống quản lý kinh tế, tài chính của các đơn vị cũng như trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
  Trong điều kiện hiện nay khi mà chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đang là vấn đề then chốt thì kế toán càng có ý nghĩa thiết thực đối với công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
  1. Tính cấp thiết của đề tài : “ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm”.
  Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, những thông tin và nhận định chính xác sẽ giúp các nhà quản lý, lãnh đạo Doanh nghiệp phân tích đánh giá được tình hình, thực hiện các định mức chi phí và dự toán chi phí, tình hình sử dụng tài khoản, vật tư, máy móc thiết bị, lao động, tiền vốn là tiết kiệm hay lãng phí, có hiệu quả hay không? Từ đó, đề ra các biện pháp hữu hiệu nhằm hạ thấp chi phí sản xuất là cơ sở hạ giá thành sản phẩm. Chính vì vậy, việc tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là yêu cầu thiết yếu và luôn là vấn đề mang tính thời sự được các Doanh nghiệp quan tâm chú ý. Công ty cổ phần xây dựng số 12- Vinaconex là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng, khối lượng sản phẩm xây lắp lớn, đa dạng về chủng loại, hình thức. Vì vậy cũng như các doanh nghiệp sản suất khác việc tổ chức công tác kế toán chi phí sản suất và tính giá thành sản phẩm ở công ty là cả một vấn đề lớn cần đặc biệt quan tâm.
  Nhận được tầm quan trọng đó mà em đã chọn đề tài : “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 12 - Vinaconex”
  2. Mục đích, phạm vi nghiên cứu của đề tài
  a. Mục đích nghiên cứu đề tài :
  Thông qua việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm để thấy được cách thức hạch toán, sử dụng tài khoản, phân bổ chi phí, đánh giá sản phẩm dở dang, tính giá thành sản phẩm. Đồng thời, xem xét tính hợp lý cuả các khoản mục giá thành, để đề ra các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm giúp cho công ty sử dụng tốt các tiềm năng về lao động, vật tư, tiền vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
  b. Phạm vi nghiên cứu đề tài
  - Đề tài chỉ nghiên cứu việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, mà cụ thể là giá thành sản xuất, các mặt công tác khác chỉ đề cập sơ lược.
  - Số liệu dùng để nghiên cứu hạch toán là năm 2008
  - Công ty thực hiện rất nhiều công trình và hạng mục công trình, nhưng trong đề tài này em chỉ nghiên cứu hạch toán công trình nhà 15T.
  - Thời gian nghiên cứu đề tài từ ngày 15/01/2009 đến ngày 10/05/2009.
  3. Phương pháp nghiên cứu đề tài
  Phương pháp nghiên cứu được vận dụng trong đề tài là phương pháp thu thập thông tin, đồng thời sử dụng phương pháp thống kê và phân tích số liệu thu thập trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp :
  - Tham khảo sách báo, tạp chí và các thông tin mới nhất có liên quan đến đề tài.
  - Thu thập số liệu tại phòng kế toán tại công ty dựa trên các sổ chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.
  - Tìm hiểu tính đặc thù của ngành, các yếu tố khách quan và chủ quan của công ty.
  - Tìm hiểu tình hình thực tế của công ty bằng cách hỏi cán bộ công ty.
  4. Đóng góp của đề tài
  Nghiên cứu đề tài: “ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng số 12 - Vinaconex”. Trên cơ sở tập hợp chi phí theo những tiêu thức nhất định giúp cho doanh nghiệp đi sâu vào việc phân tích sự biến động và tìm hiểu nguyên nhân gây ra biến động đối với từng khoản mục chi phí, từ đó đưa ra các biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Đối với công tác kế toán của doanh nghiệp giúp cho các anh chị phòng kế toán cùng ban lãnh đạo công ty thực hiện đúng một số quy định trong các phần hành kế toán của QĐ 15/2006 của Bộ trưởng BTC ban hành ngày 20/03/2006.
  Đối với công tác quản lý của doanh nghiệp, kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm luôn được các nhà quản trị quan tâm vì nó chi phí đến chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, giúp cho các nhà quản trị đưa ra được quyết định phù hợp cho sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu của nhà quản trị doanh nghiệp.
  5. Nguồn tài liệu nghiên cứu đề tài
  Tài liệu để nghiên cứu đề tài : “Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 12 - Vinaconex” :
  - Sách báo, tạp chí, một số trang Web kế toán liên quan tới phần hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
  - Nguồn tài liệu của phòng kế toán công ty cung cấp : chứng từ, sổ sách, bảng biểu.  NỘI DUNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BAO GỒM CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH SAU:
  Chương 1: Những lý luận cơ bản về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Doanh nghiệp xây lắp.
  Chương 2: Thực trạng về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công Ty Cổ Phần Xây Dựng số 12 VINACONEX.
  Chương 3 : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công Ty Cổ Phần Xây Dựng số 12 VINACONEX.
  Trong quá trình thực tập, mặc dù em đã có rất nhiều cố gắng và nhận được sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn: Thạc sỹ Đoàn Thị Quỳnh Anh và các cô chú, anh chị ở Phòng Kế Toán công ty song luận văn chắc chắn không tránh khỏi những thiêú sót. Em rất mong muốn tiếp thu những ý kiến đóng góp, bổ sung nhằm hoàn thiện hơn nữa luận văn tốt nghiệp của mình.


  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN 6
  LỜI MỞ ĐẦU 7
  CHƯƠNG 1 NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN SUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 11
  1. 1 Đặc điểm sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp. 11
  1.2 Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp xây lắp. 12
  1.2.1 Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 12
  1.2.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 12
  1.2.1.2 .Phân loại chi phí trong doanh nghiệp xây lắp. 12
  1.2.2. Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp : 14
  1.2.2.1 Khái niệm về giá thành phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 14
  1.2.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 14
  1.2.3 Ý nghĩa, nhiệm vụ của hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 16
  1.3 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 17
  1.3.1 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành chi phí sản phẩm phù hợp trong Doanh nghiệp xây lắp. 17
  1.3.2. Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí sản suất trong doanh nghiệp xây lắp. 19
  1.3.2.1. Phương pháp hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 19
  1.3.2.2 Phương pháp hạch toán chi phí nhân công trực tiếp : 21
  1.3.2.3. Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng máy thi công. 23
  1.3.2.4. Phương pháp kế toán hạch toán và phân bổ chi phí sản xuất chung. 27
  1.3.3 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ trong doanh nghiệp xây lắp. 30
  1.3.3.1 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 30
  1.3.3.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 33
  1.3.4 Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm trong DNXL. 34
  1.3.4.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp. 34
  1.3.4.2 Căn cứ xác định đối tượng xác định tính giá thành : 34
  1.3.4.3 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 35
  1.3.5 Các hình thức, sổ sách kế toán áp dụng trong hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 36
  1.3.5.1 Hình thức sổ Nhật ký - Chứng từ. 37
  1.3.5.2 Hình thức Nhật ký - Sổ cái 38
  1.3.5.3 Hình thức Nhật ký chung. 38
  1.3.5.4 Hình thức Chứng từ ghi sổ. 39
  CHƯƠNG 2THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - VINACONEX 41
  2.1 Đặc điểm tổ chức kinh doanh và quản lý kinh doanh ở Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 12 - VINACONEX. 41
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 41
  2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh ở công ty cổ phần xây dựng số 12 - Vinaconex. 42
  2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty cổ phần xây dựng số 12 -Vinaconex 42
  2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của Công cổ phần xây dựng số 12 Vinaconex trong 3 năm 2006-2008: 45
  2.1.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 46
  2.1.2.4. Hình thức kế toán. 49
  2.1.2.5. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty: 50
  2.2 Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 12- Vinaconex. 52
  2.2.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản suất ở Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 12-VINACONEX. 52
  2.2.2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất ở công ty cổ phần xây dựng số 12- VINACONEX. 52
  2.2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 53
  2.2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 64
  2.2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí máy thi công: 74
  2.2.2.4 Kế toán hạch toán chi phí sản xuất chung: 83
  2.2.3 Tổng chi phí sản xuất, kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm 91
  2.2.3.1 Tổng hợp chi phí sản xuất. 91
  2.2.3.2 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang: 93
  2.2.3.3. Phương pháp tính giá thành tại công ty cổ phần xây dựng số 12 - VINACONEX 95
  CHƯƠNG III HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 - VINACONEX. 97
  3.1 Nhận xét chung về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng số 12 - Vinaconex. 97
  3.1.1 Công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 12 VINACONEX. 97
  3.1.2. Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng số 12 - Vinaconex. 98
  3.2 Sự cần thiết và nguyên tắc hoàn thiện trong công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần xây dựng số 12 - Vinaconex. 101
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện trong công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 101
  3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện trong công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 102
  3.3. Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần xây dựng số 12 - Vinaconex. 103
  3.3.1. Hoàn thiện kế toán chi phí Nguyên vật liệu trực tiếp : 103
  3.3.2. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất chung. 104
  3.3.3. Hoàn thiện kế toán chi phí về sử dụng máy thi công. 105
  3.3.4 Hoàn thiện kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 106
  3.4 Các điều kiện để hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng số 12 - Vinaconex. 107
  KẾT LUẬN 109
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 110


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 12 - Vi
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 12 - Vi sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status