Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất tại công ty cổ phần may Thăng L

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất tại công ty cổ phần may Thăng L


  LỜI MỞ ĐẦU
  Hiện nay, trong nền kinh tế nước ta, dệt may là một trong những ngành có đóng góp lớn cho ngân sách của Nhà Nước, không những thế còn giải quyết công ăn việc làm cho rất nhiều lao động. Trong ngành dệt may ở Việt Nam, Công ty may Thăng Long là một đơn vị sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu các mặt hàng dệt may.
  Trước đây, Công ty thuộc Tổng công ty dệt may Việt Nam, trong hơn 45 năm phát triển Công ty đã có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Công ty đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý vì các thành tích của mình. Năm 2003, Công ty được cổ phần hoá theo Quyết định số 1496/QĐ-TCCB ngày 26/6/2003 của Bộ Công Nghiệp. Để tiến hành sản xuất, kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng cao như ngày nay, một mặt, Công ty đã đầu tư thay đổi công nghệ ngay từ những năm 80, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; mặt khác, Công ty đã chú trọng đến công tác quản lý sản xuất để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh ngày một phát triển.
  Bộ máy kế toán trong Công ty hiện nay đã phát huy được hiệu quả, giúp quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, đồng thời cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết cho ban giám đốc. Đây cũng là một thành công của Công ty may Thăng Long. Chính vì vậy, em đã chọn Công ty làm nơi để nghiên cứu, nắm vững cách thức thực hành kế toán trong thực tế.
  Chuyên đề tốt nghiệp của em được chia thành ba phần:
  Phần 1: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phầm trong doanh nghiệp sản xuất.
  Phần 2 : Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất tại công ty cổ phần may Thăng Long .
  Phần 3 : Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất tại công ty cổ phần may Thăng Long .
  Do điều kiện thời gian thực tập và kiến thức của bản thân còn hạn chế nên chuyên đề thực tập này không tránh khỏi có một số thiếu sót, em rất mong nhận được ý kiến phản hồi, đóng góp và bổ sung của các thấy cô để em có thể hoàn thiện hơn kiến thức của bản thân.
  Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa Kế toán Trường ĐH Lao Động Xó Hội, đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của cụ Bựi Thị Chanh cùng sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cán bộ, nhân viên phòng Tài chính-Kế toán Công ty May Thăng Long đó giỳp em hoàn thành chuyờn đề tốt nghiệp này.

  Môc lôc

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN I 3
  LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
  1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 3
  1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 3
  1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 3
  1.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp. 3
  1.1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo hoạt động và công dụng kinh tế 4
  1.1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ của chi phí với các khoản mục trên báo cáo tài chính. 5
  1.1.2.4. Phân loại CP SXKD theo phương pháp hạch toán quy nạp CP cho các đối tượng chịu CP. 6
  1.1.2.5. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm và quá trình kinh doanh. 6
  1.2. Đối tượng và nhiệm vụ công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất: 6
  1.2.1.Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 6
  1.2.2. Nhiệm vụ công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất 7
  1.3. Giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm 7
  1.3.1 . Giá thành sản phẩm 7
  1.3.1.1. Khái niệm về giá thành sản phẩm 7
  1.3.1.2. Phân loại giá thành sản phẩm 7
  1.3.1.3. Mèi quan hÖ giưa chi phÝ s¶n xuÊt víi gi¸ thµnh s¶n phÈm 8
  1.3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 9
  1.3.2.1. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n (ph­¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp) 9
  1.3.2.2. Phương pháp hệ số. 10
  1.3.2.3. Phương pháp tỉ lệ. 11
  1.3.2.4. Phương pháp tổng cộng chi phí. 11
  1.3.2.5. Phương pháp liên hợp. 12
  1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 12
  1.4.1. Phân bổ các chi phí 12
  1.4.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp 12
  1.4.2.1. Tập hợp CPSX và tính giá thành theo phương pháp kê khai thường xuyên 12
  1.4.2.2. Tập hợp CPSX và tính giá thành theo phương pháp kiểm kê định kỳ 14
  1.5. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. 14
  1.5.1.Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí nguyên vật liệu chính 15
  1.5.2.Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo số lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 15
  1.5.3.Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí sản xuất định mức 16
  PHẦN II. 17
  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN MAY THĂNG LONG 17
  2.1. Tổng quan chung về công ty cổ phần may Thăng Long. 17
  2.1.1.Quá trình hình thành, phát triển của công ty cổ phần may Thăng Long. 17
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy nói chung của công ty cổ phần may Thăng Long 18
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức hệ thống sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty. 21
  2.1.4.Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của công ty. 22
  2.1.5. H×nh thøc kÕ to¸n ®¬n vÞ ®ang ¸p dông. 23
  2.1.6. Kết quả kinh doanh của công ty một số năm gần đây. 25
  2.2. Những đặc điểm của công ty ảnh hưởng tới công tác kế toán. 26
  2.2.1. Những thuận lợi của đơn vị ảnh hưởng tới công tác kế toán. 26
  2.2.2. Những khó khăn của đơn vị ảnh hưởng tới công tác kế toán. 26
  2.3. Thực trạng công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may Thăng Long. 27
  2.3.1.Những đặc điểm của đơn vị ảnh hướng tới công tác kế toán CPSX và tính giá thành 27
  2.3.1.1 Những thuận lợi của đơn vị ảnh hưởng tới công tác kế toán. 27
  2.3.1.2. Những khó khăn của đơn vị ảnh hưởng tới công tác kế toán. 28
  2.3.2.Thực trạng công tác kế toán CPSX vá tính giá thành tại công ty cổ phần may Thăng Long. 28
  2.3.2.1.Các chứng từ, sổ sách sử dụng. 28
  2.3.2.2.Quy trình luân chuyển chứng từ và ghi chép vào sổ kế toán CPSX và tính giá thành 29
  2.3.2.3.Thực trạng kế toán tập hợp CPSX tại công ty cổ phần may Thăng Long 30
  a. Kế toán tập hợp CP NVL trực tiếp. 30
  b. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 35
  c. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung. 42
  2.3.2.4.Hạch toán kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành SP. 44
  a. Tập hợp các CPSX. 44
  b. Phương pháp đánh giá SPDD 50
  c. Kế toán tính giá thành sản phẩm: 51
  PHẦN III. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THĂNG LONG 58
  3.1.Nhận xét, phân tích, đánh giá. 58
  3.1.1.Những thành tựu và ưu điểm của công ty. 58
  3.1.2.Một số tồn tại 60
  3.2.Một số biện pháp, giải pháp đề xuất 62
  3.2.1.Hạch toán nguyên vật liệu nhận gia công. 62
  3.2.2.Về trích trước và hạch toán trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp SX. 63
  3.2.3.Thực hiện trích các khoản theo chế độ. 64
  3.2.4.Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 64
  3.2.5.Về việc thu hồi, quản lý phế liệu. 65
  3.2.6. VÒ sö dông c¸c sæ chi tiÕt chi phÝ NVLTT, chi phÝ NCTT, vµ chi phÝ SXC 66
  3.2.7. Hạch toán kế toán tập hợp CPSX theo xí nghiệp. 66
  KÕt luËn 67
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN


  Xem Thêm: Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất tại công ty cổ phần may Thăng L
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất tại công ty cổ phần may Thăng L sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status