Tên đề tài
Những kiến thức cơ bản về kế toán
Mục lục

CHƯƠNG I 1
1.1. Khái niệm hạch toán kế toán 1
1.2. Khái niệm kế toán 2
1.3. Vị trí của hạch toán kế toán trong hệ thống thông tin quản lý 3
1.4. Đối tượng sử dụng thông tin kế toán 5
1.5. Các khái niệm và các nguyên tắc kế toán: 6
1.5.1. Các khái niệm: 6
1.5.2. Các nguyên tắc kế toán: 7

CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA KẾ TOÁN 10
2.1. Tài sản và phân loại tài sản trong doanh nghiệp 10
2.1.1. Khái niệm 10
2.1.2. Phân loại tài sản trong doanh nghiệp 10
2.2. Nguồn vốn và phân loại nguồn vốn trong doanh nghiệp 13
2.2.1. Khái niệm 13
2.2.2. Phân loại nguồn vốn trong doanh nghiệp 13
2.3. Mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn – Phương trình kế toán 15
2.4. Sự tuần hoàn của vốn kinh doanh 15

CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 16
3.1. Khái niệm phương pháp chứng từ kế toán 16
3.2. Vai trò, tác dụng của chứng từ kế toán 16
3.3. Khái niệm và phân loại chứng từ kế toán 17
3.3.1. Khái niệm và các yếu tố của bản chứng từ 17
3.3.2. Phân loại chứng từ kế toán 18
3.4. Luân chuyển chứng từ 21
3.4.1. Các giai đoạn của quá trình luân chuyển chứng từ 21
3.4.2. Kế hoạch luân chuyển chứng từ 21
3.4.3. Nội quy về chứng từ kế toán 22

Chương IV : PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ 23
4.1. Khái niệm phương pháp tính giá 23
4.1.1. Sự cần thiết phải tính giá các đối tượng kế toán và vị trí của phương pháp tính giá trong hệ thống các phương pháp kế toán 23
4.1.2. Vai trò của phương pháp tính giá 23
4.3. Yêu cầu tính giá 23
4.4. Nguyên tắc tính giá 24
4.5. Các mô hình tính giá cơ bản 26
4.5.1. Mô hình tính giá tài sản mua vào 26
4.5.2. Mô hình tính giá sản phẩm, dịch vụ tự sản xuất 30
4.5.3. Mô hình tính giá gốc sản phẩm, dịch vụ tiêu thụ và vật tư xuất dùng cho SXKD 33

Chương V: PHƯƠNG PHÁP ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN 38
5.1. Khái niệm 38
5.2. Vai trò của phương pháp đối ứng tài khoản 38
5.3. Tài khoản kế toán 39
5.3.1. Khái niệm và kết cấu cơ bản của tài khoản kế toán 39
5.3.2. Nguyên tắc thiết kế tài khoản kế toán 40
5.3.3. Nguyên tắc ghi chép vào tài khoản kế toán chủ yếu 40
4.3. Phương pháp kế toán kép 43
4.3.1. Khái niệm phương pháp kế toán kép 43
5.4.2. Định khoản kế toán 44
5.4.3. Nguyên tắc định khoản 45
5.5. Bảng cân đối tài khoản (Bảng cân đối số phát sinh) 46

CHƯƠNG VI: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 47
6.1. Phân loại tài khoản kế toán 47
6.1.1. Phân loại theo nội dung 47
6.1.2. Phân loại theo công dụng và kết cấu: 48
6.1.3. Phân loại tài khoản theo quan hệ với báo cáo tài chính 49
6.1.4. Tài khoản tổng hợp và tài khoản phân tích 50
6.2. Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp hiện hành 51
6.2.1. Cách gọi tên và đánh số tài khoản 51
6.2.2. Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp hiện hành 51

CHƯƠNG VII: PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 58
7.1. Khái niệm phương pháp tổng hợp cân đối kế toán 58
7.2. Bảng cân đối kế toán 58
7.2.1. Khái niệm 58
7.2.2. Nội dung và kết cấu cơ bản 58
7.2.3. Phương pháp lập bảng cân đối kế toán 59
7.2.4. Quan hệ giữa tài khoản kế toán và Bảng cân đối kế toán 59
7.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 60
7.3.1. Khái niệm 60
7.3.2. Nội dung và kết cấu cơ bản 60
7.3.3. Phương pháp lập Báo cáo kết quả kinh doanh 61

Chương VIII: KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU 63
8.1. Khái quát các quá trình kinh doanh của doanh nghiệp 63
8.2. Kế toán quá trình cung cấp 65
8.2.1. Khái niệm. 65
8.2.2. Nhiệm vụ kế toán quá trình sản xuất. 65
8.2.3. Nguyên tắc đánh giá các loại tài sản. 65
8.2.3.1. Đối với các loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. 65
8.2.3.2. Đối với các loại tài sản cố định. 66
8.2.3.3. Tài khoản sử dụng. 66
8.2.3.3. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 68
8.3. Kế toán quá trình sản xuất 70
8.3.1. Khái niệm. 70
8.3.2. Nhiệm vụ kế toán quá trình sản xuất 70
8.3.3. Trình tự tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 71
8.3.4. Tài khoản sử dụng. 72
8.3.5. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 74
8.4. Kế toán quá trình tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh 77
8.4.1. Khái niệm 77
8.4.2. Môt số chỉ tiêu cơ bản. 77
8.4.3. Nhiệm vụ của kế toán quá trình tiêu thụ 78
8.4.4. Tài khoản sử dụng. 78
8.4.5. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 81
8.4.6. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 81

CHƯƠNG IX: SỔ SÁCH KẾ TOÁN 85
9.1. Những vấn đề chung về sổ sách kế toán. 85
9.2. Các loại sổ kế toán. 85
9.3. Kỹ thuật ghi sổ và chữa sổ kế toán 87
9.3.1. Kỹ thuật ghi sổ kế toán. 87
9.3.2. Phương pháp sửa chữa sai lầm trong kế toán. 90
9.4. Các hình thức ghi sổ kế toán. 92
9.4.1. Hình thức Nhật ký- Sổ cái. 92
9.4.1.1 Các loại sổ kế toán. 92
9.4.1.2. Trình tự ghi sổ. 94
9.4.2. Hình thức kế toán Nhật ký chung. 96
9.4.2.1. Các loại sổ kế toán. 96
9.4.2.2. Trình tự ghi sổ. 97
9.4.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ. 98
9.4.3.1. Các loại sổ kế toán. 98
9.4.3.2. Trình tự ghi sổ. 100
9.4.4. Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ. 102
9.4.4.1. Các loại sổ kế toán. 103
9.4.4.2. Trình tự ghi sổ. 106
9.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính 107


Xem Thêm: Những kiến thức cơ bản về kế toán
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những kiến thức cơ bản về kế toán sẽ giúp ích cho bạn.