Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Hà Nội Ford

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Hà Nội Ford


  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN I 3
  TỔNG QUAN VỀ HÀ NỘI FORD 3
  1.1 Vài nét về quá trình hình thành và các mốc quan trọng trong quá trình phát triển 3
  1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh. 4
  1.2.1 Mặt hàng kinh doanh. 4
  1.2.2 Thị trường đầu vào. 5
  1.2.3 Thị trường đầu ra. 6
  1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 6
  1.3.1 Đặc điểm chung về tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị 6
  1.3.2 Các phòng ban chức năng trong đơn vị 8
  1.3.2.1 Giám đốc điều hành. 8
  1.3.2.2 Phòng kinh doanh ô tô. 9
  1.3.2.3 Trung tâm bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa. 9
  1.3.2.4 Trung tâm quan hệ khách hàng. 10
  1.3.2.5 Phòng tài vụ. 10
  1.3.2.6 Phòng nhân chính. 11
  1.4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh một số năm gần đây. 12
  1.5 Đặc điểm về bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại đơn vị 14
  1.5.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán và phân công lao động kế toán 14
  1.5.1.1 Mô hình tổ chức công tác kế toán của đơn vị 14
  1.5.1.2 Phân công lao động kế toán 15  1.5.2 Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị 16
  1.5.2.1 Hệ thống chứng từ kế toán. 16
  1.5.2.2 Hệ thống tài khoản kế toán. 16
  1.5.2.3. Công tác tổ chức sổ kế toán. 16
  1.5.2.4. Công tác lập và công khai các báo cáo tài chính của doanh nghiệp 17
  PHẦN II 18
  THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI HÀ NỘI FORD 18
  2.1 Sù cÇn thiÕt vµ nhiÖm vô cña c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n doanh thu, chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶. 18
  2.1.1 Sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n doanh thu, chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶. 18
  2.1.2 NhiÖm vô cña c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n doanh thu, chi phÝ vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶. 19
  2.2 Thực trạng tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả tại Hà Nội Ford. 20
  2.2.1 Thực trạng tổ chức hạch toán doanh thu tại Hà Nội Ford. 21
  2.2.1.1 Công tác tổ chức hạch toán chi tiết doanh thu tại Hà Nội Ford 22
  2.2.1.2 Công tác tổ chức hạch toán tổng hợp doanh thu tại Hà Nội Ford. 31
  2.2.2 Thực trạng hạch toán chi phí tại Hà Nội Ford. 33
  2.2.2.1 Công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất chung tại Hà Nội Ford 33
  2.2.2.2 Công tác tổ chức hạch toán giá vốn hàng bán tại Hà Nội Ford 35
  2.2.2.3 Công tác tổ chức hạch toán chi phí hoạt động tài chính. 38
  2.2.3 Thực trạng hạch toán xác định kết quả tại Hà Nội Ford 40  2.2.3.1 Công tác tổ chức hạch toán chi phí bán hàng tại Hà Nội Ford 41
  2.2.3.2 Công tác hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 44
  2.2.3.3.Xác định kết quả kinh doanh của kỳ kế toán tại Hà Nội Ford. 47
  PHẦN III 48
  MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI HÀ NỘI FORD 48
  3.1 Đánh giá công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả tại Hà Nội Ford 48
  3.1.1 Ưu điểm 49
  3.1.2 Nhược điểm. 52
  3.2 Một số đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiên công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Hà Nội Ford. 53
  3.2.1 Về vấn đề tổ chức hạch toán doanh thu. 53
  3.2.2 Về vấn đề hạch toán chi phí tại Hà Nội Ford. 55
  3.2.3 Về công tác hạch toán xác định kết quả kinh doanh tại Hà Nội Ford 56
  KẾT LUẬN 58
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59
  PHỤ LỤC

  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

  STT Viết tắt Viết đầy đủ STT Viết tắt Viết đầy đủ
  1 UBND Uỷ Ban Nhân Dân 15 Cty Công ty
  2 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 16 HĐSC Hợp đồng sửa chữa
  3 TC Tài chính 17 SCN Sửa chữa nhỏ
  4 QHKH Quan hệ khách hàng 18 SXNHO Sửa xe nhỏ
  5 XN Xí nghiệp 19 GVLD Góp vốn liên doanh
  6 NSNN Ngân sách Nhà Nước 20 GBC Giấy báo Có
  7 TK Tài khoản 21 NKC Nhật ký chung
  8 GTGT Giá trị gia tăng 22 SH Số hiệu
  9 HĐTC Hợp đồng tài chính 23 đ/ư đối ứng
  10 Hợp đồng 24 STT Số thứ tự
  11 BHBDSC Bảo hành bảo dưỡng sửa chữa 25 XĐKQKD Xác định kết quả
  kinh doanh
  12 TM Thương mại 26 SPS Số phát sinh
  13 PT Phiếu thu 27 CP Cổ phần
  14 PC Phiếu chi 28 ĐHDL Đại học dân lập
  29 DT Doanh thu


  DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

  STT Tên sơ đồ, bảng biểu
  Sơ đồ 1 Mô hình tổ chức bộ máy của Hà Nội Ford
  Sơ đồ 2 Tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và XĐKQKD
  tại Hà Nội Ford theo hình thức NKC
  Sơ đồ 3 Tổ chức hạch toán xác định kết quả kinh doanh tại Hà Nội Ford
  Bảng 1 Những dòng sản phẩm xe ô tô của Hà Nội Ford
  Bảng 2 Bảng tổng hợp số lượng nhân viên từng phòng, ban của Hà Nội Ford
  Bảng 3 Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của Hà Nội Ford
  Bảng 4 Trích bảng kê hợp đồng bán xe
  Bảng 5 Trích bảng kê nộp tiền bán phụ tùng
  Bảng 6 Bảng kê nộp tiền sửa chữa theo HĐTC
  Bảng 7 Bảng kê nộp tiền phiếu thu sửa chữa
  Bảng 8 Trích Sổ chi tiết TK 511
  Bảng 9 Trích Sổ chi tiết TK 515
  Bảng 10 Trích Sổ Cái TK 511
  Bảng 11 Trích Sổ Cái TK 515
  Bảng 12 Trích Sổ chi tiết TK 627
  Bảng 13 Trích Sổ Cái TK 627
  Bảng 14 Bảng cân đối số phát sinh các tiểu khoản của TK 627
  Bảng15&16 Trích Sổ chi tiết TK 632 & Sổ Cái TK 632
  Bảng17&18 Trích Sổ chi tiết TK 635 & Sổ Cái TK 635
  Bảng19&20 Trích Sổ chi tiết TK 641 & Sổ Cái TK 641
  Bảng21&22 Trích Sổ chi tiết TK 642 & Sổ Cái TK 642
  Bảng 23 Sổ Cái TK 911
  Bảng 24 Trích Nhật ký chung năm 2007 của Hà Nội Ford


  LỜI MỞ ĐẦU  Khái niệm kế toán đã được nhắc tới từ lâu, và bất kỳ một hoạt động kinh tế nào cũng cần tới công tác kế toán để đánh giá kết quả của hoạt động đó. Ở Việt Nam, trong thời kỳ thực hiện nền kinh tế kế hoạch thì công tác kế toán chưa được quan tâm một cách đúng mức. Tuy nhiên, từ năm 1986, khi Nhà Nước thực thi chính sách mở cửa, nền kinh tế đất nước chuyển sang giai đoạn kinh tế thị trường, các doanh nghiệp bắt đầu thực hiện công tác hạch toán kinh doanh độc lập thì cũng từ đây, công tác tổ chức hạch toán kế toán được các doanh nghiệp chú trọng hơn, bởi chỉ có kế toán mới cung cấp được các thông tin về hoạt động kinh tế, tài chính của công ty, giúp Ban lãnh đạo công ty đưa ra được các quyết định kịp thời và đúng đắn, có lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp. Ý thức được ý nghĩa quan trọng của công tác kế toán với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nên tại Xí nghiệp cổ phần Đại lý Ford Hà Nội_ một đại lý chính thức của Công ty TNHH ô tô Ford Việt Nam, các nhà lãnh đạo của công ty luôn chú trọng xây dựng bộ máy kế toán sao cho vừa gọn nhẹ, vừa hiệu quả. Phòng kế toán sẽ trợ giúp một cách đắc lực cho Ban giám đốc công ty nắm được tình hình sản xuất kinh doanh , từ đó đưa ra các quyết sách phù hợp, để công ty ngày một phát triển hơn.


  Vì vậy trong phạm vi bản báo cáo này, em xin tập trung trình bày công tác tổ chức hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Hà Nội Ford, từ đó đánh giá những ưu điểm cũng như nhược điểm của công tác tổ chức kế toán phần hành này để có những phương hướng phù hợp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán của Hà Nội Ford nói chung cũng như của phần hành hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng.

  Chuyên đề “Công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Hà Nội Ford” của em được trình bày bởi 3 phần:

  Phần I: Tổng quan về Hà Nội Ford
  Phần II: Thực trạng hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả tại Hà Nội Ford.
  Phần III: Một số đế xuất nhằm hoàn thiện công tác hách toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Hà Nội Ford.


  Xem Thêm: Công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Hà Nội Ford
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Hà Nội Ford sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status