Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đẩy mạnh hoạt động cho vay bất động sản tại chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh Đồng Nai

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đẩy mạnh hoạt động cho vay bất động sản tại chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh Đồng Nai

  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
  Tên đề tài:
  Đẩy mạnh hoạt động cho vay bất động sản tại Chi nhánh NHCT
  tỉnh Đồng Nai
  Qua nghiên cứu, đề tài đạt được những kết quả sau:
  1. Tính cấp thiết của đề tài: Đề tài tập trung nghiên cứu một lĩnh vực mới: “Cho
  vay bất động sản” trên cơ sở nêu ra những nguyên nhân cần thiết phải đẩy mạnh
  hoạt động cho vay bất động sản tại Chi nhánh ngân hàng Công thương tỉnh
  Đồng Nai là do: Chi nhánh NHCT Đồng Nai là một chi nhánh luôn kiểm soát tốt
  chất lượng hoạt động cho vay; hoạt động cho vay bất động sản tại Chi nhánh còn
  nhỏ lẻ, không tập trung; nhu cầu vốn để dùng vào các mục đích liên quan đến
  bất động sản tại tỉnh Đồng Nai ngày càng cao theo đà tăng trưởng của nền kinh
  tế, xã hội Đồng Nai.
  2. Nội dung đạt được:
  - Trên cơ sở phân tích, rút kinh nghiệm từ sự khủng hoảng thị trường cho vay
  dưới chuẩn tại Mỹ, Đề tài đi sâu phân tích, đánh giá hoạt động cho vay bất động
  sản tại Chi nhánh NHCT Đồng Nai trong những năm qua cho đến nay với những
  ưu điểm, hạn chế, thành công, khó khăn để Chi nhánh nhìn nhận lại hoạt động
  cho vay bất động sản so với tình hình thực tế.
  - Qua đó, đề tài đã đưa ra một số giải pháp làm nền tảng nghiên cứu, áp dụng
  cho Chi nhánh NHCT Đồng Nai để mạnh dạn đẩy mạnh hoạt động cho vay bất
  động sản một cách hiệu quả nhằm góp phần phát triển thị trường bất động sản
  nói riêng, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai nói chung.
  4
  MỤC LỤC
  *****
  Trang
  Lời mở đầu
  Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN 1
  1.1 Những vấn đề cơ bản về bất động sản, thị trường bất động sản .1
  1.1.1 Tìm hiểu về bất động sản 1
  1.1.1.1 Khái niệm bất động sản 1
  1.1.1.2 Phân loại bất động sản .1
  1.1.1.3 Các nhân tố tác động đến giá bất động sản . .2
  1.1.2 Tìm hiểu về thị trường bất động sản .5
  1.1.2.1 Khái niệm thị trường bất động sản .5
  1.1.2.2 Vai trò của thị trường bất động sản 6
  1.1.2.3 Các quy luật tác động đến thị trường bất động sản 8
  1.2 Khái niệm, đặc điểm và nguyên tắc của cho vay bất động sản: .9
  1.2.1 Khái niêm cho vay bất động sản .9
  1.2.2 Đặc điểm của cho vay bất động sản . .10
  1.2.3 Nguyên tắc cho vay bất động sản .10
  1.3 Ý nghĩa của cho vay bất động sản đối với nền kinh tế xã hội 11
  1.4 Một số rủi ro trong hoạt động cho vay bất động sản .12
  1.4.1 Yếu tố chủ quan .13
  1.4.2 Yếu tố khách quan .14
  1.5 Bài học kinh nghiệm cho các NHTM Việt Nam sau khủng hoảng tín dụng
  dưới chuẩn tại Mỹ. .16
  1.6 Tình hình cho vay bất động sản tại một số NHTM Việt Nam 18
  1.7 Quy định, quy trình trong hoạt động cho vay bất động sản tại Chi nhánh
  NHCT Đồng Nai .21
  Kết luận chương 1 25
  5
  Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN TẠI
  CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỔNG NAI 26
  2.1 Kết quả hoạt động cho vay bất động sản tại một số NHTM ở Đồng Nai .26
  2.1.1 Kết quả hoạt động của ngành ngân hàng Đồng Nai .26
  2.1.2 Kết quả cho vay bất động sản tại một số NHTM ở Đồng Nai 29
  2.2 Thực trạng hoạt động cho vay bất động sản tại Chi nhánh NHCT tỉnh
  Đồng Nai 33
  2.2.1 Chi nhánh NHCT tỉnh Đồng Nai hình thành và phát triển 33
  2.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý của Chi nhánh NHCT Đồng Nai .36
  2.2.3 Kết quả hoạt động của Chi nhánh NHCT Đồng Nai 37
  2.2.4 Kết quả hoạt động cho vay bất động sản tại Chi nhánh NHCT Đồng Nai.44
  2.2.5 Đánh giá hoạt động cho vay bất động sản tại Chi nhánh NHCT Đồng Nai47
  2.2.5.1 Nguồn vốn cho vay .47
  2.2.5.2 Mục đích cho vay 48
  2.2.5.3 Thẩm định cho vay . .48
  2.2.5.4 Chất lượng cho vay .49
  2.3 Đánh giá chung về những thuận lợi, khó khăn, ưu điểm và hạn chế trong
  hoạt động cho vay bất động sản tại Chi nhánh ngân hàng Công Thương Đồng
  Nai 50
  2.3.1 Thuận lợi . .50
  2.3.2 Khó khăn 52
  2.3.3 Ưu điểm 55
  2.3.4 Hạn chế .56
  Kết luận chương 2 57
  Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT
  ĐỘNG CHO VAY BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CHI NHÁNH NHCT
  ĐỒNG NAI . .58
  3.1 Định hướng phát triển của Chi nhánh NHCT Đồng Nai 58
  3.1.1 Mục tiêu phát triển . 58
  6
  3.1.2 Định hướng phát triển của Chi nhánh NHCT Đồng Nai .58
  3.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay bất động sản
  tại Chi nhánh NHCT tỉnh Đồng Nai .60
  3.2.1 Giải pháp đối với Chi nhánh NHCT tỉnh Đồng Nai
  3.2.1.1 Giải pháp cụ thể . .60
  3.2.1.1.1 Thành lập ngay tổ cho vay và theo dõi tình hình cho vay thu nợ bất động
  sản riêng biệt .60
  3.2.1.1.2 Tăng cường hoạt động huy động vốn 61
  3.2.1.1.3 Theo dõi chặt chẽ các yếu tố liên quan đến tài sản đảm bảo là bất động
  sản .62
  3.2.1.1.4 xây dựng chính sách phòng ngừa và quản lý rủi ro 63
  3.2.1.1.5 Thiết lập mối quan hệ gần gũi, gắn bó với các Chủ đầu tư, Sở, Ban
  ngành trên địa bàn 63
  3.2.1.1.6 Ấn định lãi suất cho vay bất động sản cần tính đến sự ảnh hưởng của
  yếu tố lạm phát . .64
  3.2.1.1.7 Tuyệt đối tuân thủ các quy định, quy chế trong hoạt động cho vay nói
  chung và cho vay bất động sản nói riêng 64
  3.2.1.2 Giải pháp chung . .65
  3.2.1.2.1 Triển khai hoạt động tín dụng trong quá trình phát triển mạng lưới .65
  3.2.1.2.2 Tăng cường công tác kiểm tra .65
  3.2.1.2.3 Đào tạo cán bộ .65
  3.2.1. 2.4 Nắm bắt nhu cầu khách hàng . .66
  3.2.1.3 Chú trọng một số công tác khác . .66
  3.2.2 Giải pháp đối với các doanh nghiệp đầu tư bất động sản .67
  3.2.3 Một số kiến nghị đối với NHCT Việt Nam . .67
  3.2.3.1 xây dựng lộ trình cho vay bất động sản mang tính chất dài hạn .67
  3.2.3.2 Sớm thành lập công ty địa ốc 68
  3.2.3.3 Đưa ra nhiều sản phẩm, loại hình nhằm đẩy mạnh hoạt động huy động
  vốn trung dài hạn 68
  7
  3.2.3.4 Tranh thủ các nguồn vốn viện trợ, vốn vay của các tổ chức quốc tế 69
  3.2.3.5 Chú trọng một số công tác khác .69
  3.2.4 Một số kiến nghị khác: .71
  3.2.4.1 Đối với Chính phủ 71
  3.2.4.2 Đối với các cơ quan Nhà nước tỉnh Đồng Nai 71
  Kết luận chương 3 73
  Kết luận .74
  Tài liệu tham khảo 75
  Phụ lục
  8
  MỞ ĐẦU
  1. Lý do lựa chọn đề tài:
  Với vị thế là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, Đồng Nai
  đang là đích nhắm cho nhiều mục đích đầu tư như: mở rộng nhiều tuyến đường lớn,
  xây dựng sân bay quốc tế, quy hoạch thêm nhiều khu công nghiệp, cụm công
  nghiệp, phát triển huyện Nhơn Trạch thành đô thị loại 2, Theo đó, nhu cầu về nhà
  cho công nhân trong các khu công nghiệp; văn phòng tổ chức hội nghị, nhà nghỉ,
  khách sạn phục vụ cho nhà doanh nghiệp nước ngoài sống và làm việc tại Đồng
  Nai; văn phòng cho thuê, .sẽ phát triển cao theo đà tăng trưởng của nền kinh tế - xã
  hội Đồng Nai. Hơn thế, Đồng Nai đang trong giai đoạn đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá
  cao để phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế xã hội với vai trò không nhỏ của thị
  trường bất động sản. Ngoài việc đảm bảo phúc lợi xã hội cho người dân, thị trường
  bất động sản còn là đối tượng phục vụ của thị trường vốn, thị trường xây dựng. Tuy
  nhiên, hoạt động đầu tư vào thị trường này trên địa bàn còn hời hợt và nhỏ lẻ, chủ
  yếu được đầu tư bởi các doanh nghiệp chủ lực của nhà nước nhưng chưa nhiều. Một
  trong những nguyên nhân bức thiết nhất là yêu cầu về vốn quá lớn cho lĩnh vực đầu
  tư này. Do vậy, song song với việc kêu gọi, thu hút vốn đầu tư vào thị trường bất
  động sản Đồng Nai thì sự hỗ trợ từ nguồn vốn tín dụng ngân hàng sẽ góp phần tích
  cực đến hoạt động đầu tư bất động sản sôi nỗi hơn.
  Là một ngân hàng thương mại với hoạt động cơ bản là huy động vốn và cho
  vay, Chi nhánh ngân hàng Công Thương đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi về vốn
  giúp các thành phần kinh tế Đồng Nai phát triển trong nhiều năm qua. Và trên tinh
  thần luôn bám sát chủ trương phát triển của tỉnh, định hướng hoạt động của Ngân
  hàng Công Thương Việt Nam, Chi nhánh NHCT Đồng Nai đã có những bước đi
  đúng đắn. Biểu hiện cụ thể, Chi nhánh đã triển khai việc tài trợ mua nhà theo dự án
  trong 3 năm gần đây bên cạnh các hình thức tài trợ vốn sửa chữa nhà, mua đất xây
  nhà, xây văn phòng, nhà xưởng, ., góp phần giúp người dân trên địa bàn có sự ổn
  9
  định về nhà ở, giúp các doanh nghiệp có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất. Tuy
  nhiên, hoạt động tài trợ này còn phân tán và chưa được đẩy mạnh trong khi nhu cầu
  vốn để phát triển thị trường bất động sản phục vụ cho quá trình phát triển nền kinh
  tế - xã hội Đồng Nai cũng như để thực hiện theo chủ trương đẩy nhanh tốc độ đô thị
  hóa tại Đồng Nai còn khá nhiều.
  Mặt khác, xuất phát từ tính biến động thất thường của thị trường bất động sản
  cũng như những rủi ro tiềm ẩn của thị trường này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hoạt
  động cấp tín dụng của ngân hàng nói riêng và sự phát triển của cả nền kinh tế xã
  hội nói chung mà Nhà nước sẽ có những chính sách điều tiết khác nhau. Đặc biệt,
  trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam hiện nay có tỷ lệ lạm phát khá cao và ảnh
  hưởng tâm lý từ sự sụp đỗ của hoạt động tín dụng của Mỹ cũng xuất phát từ việc tập
  trung cho vay bất động sản mà việc đẩy mạnh hay siết chặt hoạt động tín dụng bất
  động sản trong tình hình nền kinh tế Việt Nam hiện nay nhìn chung đang là vấn đề
  đáng quan tâm. Xuất phát từ đây, tác giả đã lựa chọn đề tài “ Đẩy mạnh hoạt động
  cho vay bất động sản tại Chi nhánh ngân hàng Công Thương Đồng Nai “ làm
  luận văn bảo vệ nhận học vị thạc sĩ kinh tế.
  2. Mục tiêu nghiên cứu:
  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá hoạt động cho vay bất động sản tại
  Chi nhánh ngân hàng Công thương tỉnh Đồng Nai và trên cơ sở này rút ra những
  mặt thành công, tồn tại cần hoàn thiện, từ đó đề xuất những kiến nghị nhằm đẩy
  mạnh hoạt động cho vay bất động sản tại Chi nhánh ngân hàng Công thương Đồng
  Nai trong thời gian tới.
  3. Phạm vi nghiên cứu:
  Do thời gian và điều kiện tiếp cận với tình hình cho vay bất động sản trên địa
  bàn tỉnh Đồng Nai cũng như khuôn khổ cho phép của luận văn nên phạm vi nghiên
  cứu của đề tài chỉ tập trung phản ánh tình hình cho vay bất động sản tại Chi nhánh
  NHCT Đồng Nai.
  10
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Trên cơ sở vận dụng những lý thuyết được học tại trường về cho vay, và một số
  những kiến thức khác, trên cơ sở thu thập thông tin từ thực tế, tổng hợp từ các tài
  liệu tham khảo như: báo chí, internet, truyền hình, đặc biệt là các số liệu thiết thực
  từ Chi nhánh NHCT Đồng Nai, người viết đã dùng phương pháp so sánh, đối chiếu
  để đánh giá hoạt động cho vay bất động sản tại Chi nhánh.
  5. Kết cấu của Luận văn:
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn được kết cấu thành
  3 chương như sau:
  Chương 1: Tổng quan về cho vay bất động sản
  Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay bất động sản tại Chi nhánh ngân hàng
  Công thương tỉnh Đồng Nai.
  Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay bất động
  sản tại Chi nhánh ngân hàng Công thương tỉnh Đồng Nai.

  Xem Thêm: Đẩy mạnh hoạt động cho vay bất động sản tại chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh Đồng Nai
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đẩy mạnh hoạt động cho vay bất động sản tại chi nhánh ngân hàng công thương tỉnh Đồng Nai sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status