Tên đề tài
Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty TNHH in Khuyến học
Lời mở đầu

Kế toán là một trong những thực tiễn quan trọng nhất trong quản lý kinh tế. Mỗi nhà đầu tư hay một cơ sở kinh doanh cần phải dựa vào công tác kế toán để biết tình hình và kết quả kinh doanh.
Hiện nay nước ta đang trong quá trình chuyển đổi kinh tế mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Công tác quản lý kinh tế đang đứng trước yêu cầu và nội dung quản lý có tính chất mới mẻ, đa dạng và không ít phức tạp. Là một công cụ thu thập xử lý và cung cấp thông tin về các hoạt động kinh tế cho nhiều đối tượng khác nhau bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp nên công tác kế toán cũng trải qua những cải biến sâu sắc, phù hợp với thực trạng nền kinh tế. Việc thực hiện tốt hay không tốt đều ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý.
Công tác kế toán ở Công ty có nhiều khâu, nhiều phần hành, giữa chúng có mối liên hệ, gắn bó với nhau tạo thành một hệ thống quản lý có hiệu quả. Mặt khác, tổ chức công tác kế toán khoa học và hợp lý là một trong những cơ sở quan trọng trong việc điều hành, chỉ đạo sản xuất kinh doanh.
Việc học tập và tìm hiểu kế toán không chỉ yêu cầu về học tập lý thuyết mà còn đòi hỏi quá trình làm việc thực tế, để giúp đỡ sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn, kĩ hơn, đúng đắn hơn về công tác kế toán. Nhà trường đã tổ chức cho các sinh viên đợt thực tập nghiệp vụ kinh tế để giúp sinh viên nắm vững hơn kiến thức của mình, hiểu sâu hơn, đúng hơn, thực tế hơn về công tác tổ chức quản lý, công tác kế toán, cũng như tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.
Qua quá trình học tập môn kế toán và tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH in Khuyến học, đồng thời được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo ThS. Đinh Thế Hùng cũng như các CBCNV của Công ty đã giúp em hoàn thành Báo cáo thực tập tổng hợp của mình.

Báo cáo gồm 3 phần :
Phần I : Tổng quan về đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH in Khuyến học
Phần II : Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty TNHH in Khuyến học
Phần III : Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty TNHH in Khuyến học

Do thời gian thực tập còn ít và khả năng của bản thân còn hạn chế nên bản Báo cáo thực tập tổng hợp không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp của thầy cô và các bạn để hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn.

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THHH IN KHUYẾN HỌC 3
1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY IN KHUYẾN HỌC 3
1.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY IN KHUYẾN HỌC 4
1.2.1. Chức năng nhiệm vụ của Công ty TNHH in Khuyến học 4
1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty in Khuyến học 4
1.2.3. Đặc điểm qui trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty in Khuyến học 5
1.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY IN KHUYẾN HỌC 6
1.4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY IN KHUYẾN HỌC 9

PHẦN II: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH IN KHUYẾN HỌC 12
2.1. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH IN KHUYẾN HỌC 12
2.2. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH IN KHUYẾN HỌC 15
2.2.1. Các chính sách kế toán chung: 15
2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 16
2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 17
2.2.3.1. Doanh thu: 17
2.2.3.2. Chi phí sản xuất: 17
2.2.3.3. Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm: 24
2.2.3.4. Kế toán vốn bằng tiền 25
2.2.3.5. Kế toán tiền lương 28
2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 30
2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 34

PHẦN III: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH IN KHUYẾN HỌC 36
3.1. ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH IN KHUYẾN HỌC 36
3.2. ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH IN KHUYỄN HỌC 39

Kết luận 41


Xem Thêm: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty TNHH in Khuyến học
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại Công ty TNHH in Khuyến học sẽ giúp ích cho bạn.